Menu

Skellefteå

Hellqvist, Therese. 2023.
Kompletterande arkeologisk utredning steg 1 och steg 2 till Norrbotniabanans dragning, med utredningsområde i Sävar, Umeå kommun till Tuvan, Skellefteå kommun, Skellefteå sn, Bureå sn, Lövånger sn, Nysätra sn och Sävar sn. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Hovanta, Elise & Groop, Niklas. 2023.
Bjurselet- och Backaboplatserna – Arkeologisk undersökning 2019 i form av schaktningsövervakning, Byske socken, Västerbotten. Arkeologi och kulturhistoria 123. Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB. Klicka för att ladda ner

Sundström, Susanne. 2023
Bytomter/gårdstomter Hedensbyn/Tuvan, Arkeologisk utredning steg 2. L1936:1682, L1936:1822 och L1936:1729 på fastigheterna Tuvan 9:4, Hedensbyn 25:1 och 25:4, Långlogen 5, 6, 7 och 8 samt Hedbacken 3, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2023
Schaktkontroll på Djupnäset vid Östra Falmark. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid lämningarna L1939:6868, L1939:6564 och L1939:6634 Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2023
Boplats av stenålderskaraktär med medeltida och historiska inslag i Bursiljum. Arkeologisk undersökning av fornlämningen L1939:6074, på fastigheten Bursiljum 3:2, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2022
Rapport över riktad fornminnesinventering i Avverkningsmogen skog och i Markberedda områden med fornlämningspotential samt Dokumentation av tre platser med kiselgurindustri i Degerfors sn, Vindelns kn & Burträsk sn i Skellefteå kn, Västerbottens län. 2021. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten, Dnr 370/21. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2022.
Kompletterande arkeologisk utredning för Norrbotniabanan JP02, sträckan Dåva – Gryssjön, etapp 1-2, i Sävar socken samt arkivstudie av åtta bebyggelselämningar i Bygdeå, Nysätra, Lövånger samt Bureå socken. Västerbottens landskap och län. Västerbottens Museum /Uppdragsverksamheten. Dnr 319/21. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2022
RAPPORT Utredning bergtäkt Ryssbrännberget. Arkeologisk utredning på fastigheterna Bergsbyn 1:32 och 1:36, Skellefteå kommun. Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, OLof. 2022
RAPPORT Boplatsgropar på Ryssbrännberget. Arkeologisk undersökning L1936:1369, L1936:1370 och L1936:1371 på fastigheten Bergsbyn 31:1, Skellefteå kommun. Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Norstedt, Gudrun. 2021.
Några by- och gårdstomter i Norrbotniabanans korridor — En arkivgenomgång. Skogsfrun Natur och Kultur. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2021
RAPPORT Kvartsbrotten på Fågelberget. Arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna L1939:6460 (Bureå 76:1) och L1936:1445 (Bureå 457) på fastigheterna Yttervik 1:8 och 1:15, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2021
PM. Inventering efter Mellan Is och Hav boplatser vid Bureälven, sydväst om byn Källheden, sydväst om Bastuträsk. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2021
PM. Inventering efter Mellan Is och Hav boplatser söder om sjön Ilvädersträsket, väster om Bygdsiljum. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit m.fl. 2020
Kunskapsunderlag om kulturmiljöer i vatten längs Rickleåns och Kågeälvens vattensystem. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 764/20, i samarbete med Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Hellqvist, Therese. 2020
Arkeologisk utredning för elledningsdragning mellan Renströmsgruvan och Kankbergsgruvan, Jörn socken, Skellefteå kommun, Västerbottens Län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Hellqvist, Therese. 2020
Arkeologisk utredning för planerad bergtäkt, Vitgåsberget, Storkåge 68:3, Skellefteå stads socken, Skellefteå Kommun, Västerbottens Län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2020.
RAPPORT Arkeologisk utredning för detaljplan, Lejongapet m. fl. inklusive Getberget, inom stadsdelen Norrböle i Skellefteå, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum dnr 1/2020. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2020
RAPPORT Arkeologisk undersökning. Husgrund. Fornlämning L2019:6339 på fastigheten Hedensbyn 25:1, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2020.
RAPPORT Harrsjöbacken/Hedkammen – Arkeologisk förundersökning juni 2019 (maskinschaktning), fornlämning Raä Bureå 356:1 (L1939:5850) inom fastigheterna Yttervik 5:52, samt Bureå 6:16, 6:39 och 7:48, Bureå sn. Skellefteå kommun, Västerbottens län. (Komplettering till 2018 års rapport). Skellefteå museum dnr 87/2018. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2020.
RAPPORT Arkeologisk förundersökning. Gärde fäbodar (Brännkälens fäbod). Fornlämning Raä Lövånger 578 (L1937:8267) inom fastigheterna Gärde S:11 samt Hökmark 13:6, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum dnr 90/2019. Klicka för att ladda ner

Johansson, Lage. 2019.
RAPPORT Arkeologisk utredning för datacentrum och ledningar, Brutorp, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum dnr 89/2019. Klicka för att ladda ner

Johansson, Lage. 2019.
RAPPORT Dokumentation av kalkugnslämning, Björkdalsgruvan, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum dnr 38/2019. Klicka för att ladda ner

Johansson, Lage. 2019.
RAPPORT Arkeologisk utredning för detaljplan, Medle 30:1, Degerbyn 25:1, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum dnr 168/2019. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2019.
RAPPORT Harrsjöbacken/Hedkammen – Arkeologisk förundersökning hösten 2018, fornlämning Raä Bureå 356:1 (L1939:5850) inom fastigheterna Yttervik 5:52, samt Bureå 6:16, 6:39 och 7:48, Bureå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum dnr 87/2018. Klicka för att ladda ner.

Andersson, Berit. 2018
Arkeologisk utredning med anledning av utvidgad bergtäkt på fastigheterna Orrliden 1:32 samt Skellefteå-Nyliden 1:4, Skellefteå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 638/18. Klicka för att ladda ner

Blaesild, Paulina & Östlund, Olof. 2018
Arkeologisk utredning steg 2, av åtta områden i anslutning till Norrbotniabanans sträckning genom Skellefteå kommun, Lövånger sn, Bureå sn och Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Johansson, Lage. 2018
Arkeologisk utredning för bergtäkt, Bergsbyn 31:1 m fl, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Johansson, Lage. 2018
Arkeologisk utredning för kraftledning Högnäs – Bergsbyn, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Johansson, Lage. 2018
Arkeologisk utredning för rastplats, Storlidtjärnen, Byske socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Klang, Lennart. 2018
Arkeologisk tilläggsutredning år 2018, steg 1, inför nybyggande av Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå – Skellefteå, Bygdeå, Nysätra, Lövångers, Bureå och Skellefteå socknar, Robertsfors och Skellefteå kommuner, Västerbottens län. Landskapsarkeologerna/LK Konsult. Rapport 2018:4. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2017
Arkeologisk utredning med anledning av grustäkt på fastigheten Gummark 5:22 & 29:4, Skellefteå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 107/17. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2017
Arkeologisk utredning med anledning av utvidgad bergtäkt på fastigheten Bygdsiljum 18:1 samt utvidgad sandtäkt på fastigheterna Bygdsiljum 6:9 & 44:1, Burträsk sn, Skellefteå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 108/17. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2017
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Storuman, Sorsele, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 18/18. Klicka för att ladda ner

Johansson, Lage. 2017
Arkeologisk utredning för täktverksamhet på två områden, Åkerlund 2:2, Skellefteå socken och kommun. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Johansson, Lage. 2017
Arkeologisk utredning inför åtgärder på väg 805, fastigheten Plan 1:12, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Johansson, Lage. 2017
Schaktövervakning och märkning av fångstgropar, Raä nr 85:1 och 31:1-4, Lillkågeträsk 1:37, 1:33, 1:34 och 3:2, Byske socken, Skellefteå kommun. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Liedgren. Lars. 2017
Arkeologiska undersökningar av tre medeltida gårdsplatser i norra Västerbottens kustland, 2014-2015, en sammanfattning. Silvermuseet. Rapport 74. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2017.
Arkeologisk utredning med anledning av ny detaljplan, inom fastigheterna Bergsbyn 5:79 m. fl. i Norra Bergsbyn, Skellefteå stad och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2017.
Arkeologisk förundersökning med anledning av uppsättande av stängsel inom fornlämning Raä Skellefteå stad 156:1. Fastigheten Medle 8:5, Skellefteå socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2017.
Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll med anledning av nybyggnation av fritidshus, ny avloppsledning och brunn inom fornlämning Raä Jörn 436:1. Lägeskorrigering av Raä Jörn 436:2 och Raä Jörn 448:1. Fastigheten Stavaträsk 2:13, Jörn socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2016.
Rapport över arkeologisk utredning av tre områden öster om Björkdalsgruvan med anledning av utvidgat verksamhetsområde, Skellefteå sn & kn, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 950/16. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2016.
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Lycksele, Norsjö, Skellefteå, Umeå, Vilhelmina och Vindelns kommuner. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner.

Sandén, Erik. 2016
Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats RAÄ Byske 1029, Drängsmark 5:15, Byske socken, Skellefteå kommun, Västerbotten. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 630/15. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit & Johansson, Ellinor. 2015
Rapport över förundersökning av boplats, RAÄ Jörn 238:1, samt slutundersökning av fångstgropar, RAÄ Jörn 251:1, 254:1, 271:1 samt 850 längs väg 890 sträckan Myrheden – Grönbo, fastigheter Kaxen 2:6, Åselet 11:1, 1:32 & 2:20, Jörn socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 446/15. Klicka för att ladda ner

Liedgren, Lars. 2015.
Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 343, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län. 2015. Silvermuseet Rapport 70. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 2015.
Arkeologisk utredning i tre områden runt Björkdalsgruvan, Skellefteå socken & kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 737/15. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta 2015
Brännliden – Arkeologisk utredning steg 1 inför vindkraftsutbyggnad inom Månghörningen, Jörns socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. AC rapport 1508, Arkeologicentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Liedgren, Lars. 2014.
Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 508, Lövånger sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2014. Silvermuseet Rapport 69. Klicka för att ladda ner

Liedgren, Lars. 2014.
Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 621, Lövånger sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2014. Silvermuseet Rapport 68. Klicka för att ladda ner.

Liedgren, Lars. 2014.
Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 343, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2014. Silvermuseet Rapport 67. Klicka för att ladda ner.

Olofsson, Anders. 2014
Rapport över arkeologisk delundersökning Bure Kloster, Klosterholmen, RAÄ 11, Bureå socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2013. Skellefteå museum dnr 53/2013. Klicka för att ladda ner

Olofsson, Anders. 2014
Rapport över arkeologisk undersökning av stensättning RAÄ 121, Skellefteå socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum dnr 54/2013. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2014
Fördjupad arkeologisk utredning av RAÄ Skellefteå socken 178, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 241/14. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta 2014
Högaliden – Kulturmiljöanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Andersliden m.fl., Burträsks och Bygdeå socknar, Skellefteå och Robertsfors kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1401. Arkeologicentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta 2014
Blisterliden – Kulturmiljöanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Bäcknäs m.fl., Burträsks socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. AC-rapport 1402. Arkeologicentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit & Granholm, Nina. 2013
Arkeologisk slutundersökning av boplatsgrop, RAÄ nr Skellefteå stad 626:1, Skellefteå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 379/13. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2013
Skogens KulturArv I Kvarkenregionen2 – verksamheter under 2012, Västerbottens län. Västerbottens museum / Skogens KulturArv I Kvarkenregionen. Klicka för att ladda ner

Larsson, Thomas B. 2013
Hällmålningarna på Finnforsberget, Skellefteå sn, Raä 118 och 123, Västerbottens län, med dokumentationsbeskrivning av Sven-Gunnar Boström. UMARK 65, 2013. Institutionen för Idé- och samhällsstudier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Liedgren, Lars. 2013
Arkeologiska undersökningar av sex härdar i Jörn och Byske socknar, Skellefteå kommun, Västerbotten. Silvermuseet, Rapport 64. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2012
Skogens Kulturarv I Kvarkenregionen 2 – verksamheter under 2011, Västerbottens län. Västerbottens museum / Skogens kulturarv i Kvarkenregionen. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2012
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av kulturlämningar i Bygdeå och Nysätra sn, Robertsfors kn samt Byske sn, Skellefteå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Liedgren, Lars. 2012
Arkeologisk undersökningar av fyra härdar i Byske sn, Skellefteå kn, Västerbotten 2012. Silvermuseet Rapport 61. Klicka för att ladda ner

Olofsson, Anders. 2012.
Rapport över arkeologisk delundersökning av hällmålningslokal och kvartsitbrott Finnforsberget, RAÄ 118 och 123, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län, 2011. Skellefteå museum 2012. Dnr 179/2008. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2011
Arkeologisk delundersökning av ev. kapellplats RAÄ nr Lövånger 523:1, Lövångers kappelansbord 1:3, Skellefteå kn. Västerbottens län. Skogens kulturarv i Kvarkenområdet/Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Hedman, Sven-Donald. 2011.
Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt med upplagsplatser på fastighet Nordanås 2:1, Jörns sn, Skellefteå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Viklund, Karin. 2011.
Mångbyn, Lövångers sn, Skellefteå kommun, Västerbotten. Umeå universitets seminariegrävning 1983. UMARK 63. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik & Andersson, Berit. 2009.
SKAIK Skogens Kulturarv I Kvarkenregionen – inventeringar i Lövångers socken, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned

Johansson, Lage. 2008.
Kulturvärdesinventering inför utvidgad gruvverksamhet, Kankberg, Jörns socken, Skellefteå kommun. Rapport Skellefteå museum 2008. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2007.
Rapport över arkeologisk undersökning av Svs nr 728, boplats & Svs nr 729, stensamling, Skellefteå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Fossum, Birgitta. 2007.
Samisk närvaro vid Västerbottenskusten. Rapport från utredning om samisk närvaro vid kusten, Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Johansson, Lage. 2007.
Kulturvärdesinventering inför utvidgat sandmagasin, Björkdalsgruvan, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum 2007. Klicka för att ladda ned.

Johansson, Lage. 2007.
Kulturvärdesinventering och analys av påverkan på kulturmiljöer. Vithatten, Arvidsjaurs och Jörns sn, Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län och Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned

Sandén, Erik. 2007.
Arkeologisk utredning inför eventuell gruvbrytning vid Maurliden, Norsjö kommun och Älgträsk, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Västerbottens Museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Klang, Lennart. 2006-2007
Norrbotniabanan, järnvägsutredning 120, delen Robertsfors – Ostvik. Kulturmiljöanalys hösten/vintern 2006/2007. Med tillägg för justerade korridorer 061221. Landskapsarkeologerna. Klicka för att ladda ner

Lindgren-Hyvönen, Britta. 2006.
Arkeologisk förundersökning av Raä 228, Gamla Falmark, Bureå socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Viklund, Karin, 2006.
Kungsgropen, Skellefteå Kaplansbord 2:4, Skellefteå sn/kn, Västerbottens län. Miljöarkeologisk delundersökning. Miljöarkeologiska laboratoriet. Rapport nr 2006-007. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ned

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2005.
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland 2004. Antikvarisk rapport Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Broadbent, Noel. 2005.
Excavation Report. Grundskatan Lappsandberget Jungfruhamn Raä 70 Stora Fjäderägg Snöan Lövånger Kyrkstad, Västerbottens län, Sweden. Arctic Studies Center december 2005. Klicka för att ladda ned

Östlund, Olof. 2005.
Rapport arkeologisk delundersökning Kungsgropen, Skellefteå Kaplansbord 2:4.Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned

Johansson, Lage. 2004.
Särskild arkeologisk utredning, väg 364, delsträcka Travbanan – E4, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Rapport Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned

Rathje, Lillian. 2004.
Kungsgropen. Förundersökning i området för en förmodad äldre hamn och för äldre kyrkstadsbebyggelse vid landsförsamlingens kyrka i Skellefteå, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned

Viklund, Karin, 2004.
Miljöarkeologisk undersökning av jordprover från Kungsgropen, Skellefteå kyrkstad, Västerbottens län. Miljöarkeologiska laboratoriet. Rapport nr 2004-029. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2003.
Rapport arkeologiska slutundersökningar av Raä 18 & 264, Bureå sn samt Raä 630, 631 & 632, Skellefteå sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län föranledda av ny vägsträckning av E4 delen Yttervik-Tjärn samt ny avfart Skelleftehamn. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Rathje, Lillian. 2003.
Provundersökning av fornlämning Raä 508 i Böle 3:4, Lövånger socken, Västerbottens län. UMARK 29. Arkeologisk Rapport. Institutionen för arkeologi. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Johansson, Lage. 2003.
Kulturvärdesinventering för området Gillervattnet – Bjurliden. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned

Johansson, Lage. 2002.
Flottningslämningar i Byskeälven – dokumentation och kunskapssammanställning samt bevarandeförslag, sträckan Gideonholmen – Strandfors. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned

Storå, Jan. 2002
Osteologisk analys av ben från tomtningslokaler i övre norrlands skärgård. Grundskatan, Bjuröklubb, Jungfruhamn, Snöan samt Stor Rebben. Möten i Norr. Arkeoosteologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2002.
Arkeologisk förundersökning, Medle 2:12 och 2:31, Två skärvstensförekomster, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 2002.
Arkeologisk slutundersökning, Medle 2:31, En förmodad fångstgrop, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Skålberg Sjöberg, Pia. 2001.
Arkeologisk utredning, Innervik 50:2 och 19:10, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län och landskap. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Viklund, Karin. 2000.
Utplockning och 14C-datering av kol från förmodade fornlämningar på Bureå 1:2, Bureå socken, Skellefteå kommun, Västerbotten. Miljörarkeologiska laboratoriet, Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit; Sander, Annika & Östlund, Olof. 1998.
Rapport över särskild arkeologisk utredning med anledning av planerad ny vägsträckning AC 26020 – E4 delen Yttervik-Tjärn, samt ny avfart Skelleftehamn, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Aronsson, Mårten. 1998.
Skadebilden beträffande fasta fornlämningar och övriga kulturmiljövärden. Meddelande 9-1998. Skogsstyrelsen Jönköping. Klicka för att ladda ned.

Huggert, Anders. 1997.
Rapport över arkeologisk räddningsundersökning av två tillverkningsplatser inom boplatsen fornlämning nr 172, Bursiljum 1:20, Burträsk sn, Skellefteå kn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Räihälä, Oili. 1997
Rapport över Frakturanalys av kvartsmaterial från stenåldersboplatsen raä 335, vid Slind i Medle, Skellefteå socken, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 1997.
Arkeologiskt forskningsprojekt Harrsjön, Bureå sn, Västerbotten 1991-95. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Östlund, Olof. 1996.
Rapport över arkeologisk slutundersökning av stensättningar raä 179. Risberget, Hedensbyn, Skellefteå sn och kommun. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned

Östlund, Olof. 1996.
Rapport över arkeologisk förundersökning av mellanneolitisk boplats på fastigheten Gärdsmark 10:1, Skellefteå sn, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ned

Räihälä. Oili. 1995.
Arkeologisk förundersökning samt slutundersökning av stenåldersboplatsen raä 335, Slind. Skellefteå sn och kommun. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Lindström, Inge. 1993.
Rapport över arkeologisk undersökning gällande Raä nr 488, Lövånger socken, Ek karta: 22L 2F SÖ. Klicka för att ladda ner

Lindqvist, Anna-Karin. 1993.
Arkeologisk provundersökning av boplats vid Hamptjärnen, Bureå sn, Västerbottens län. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Peck, Björn. 1993.
Fornminnesinventering i Västerbottens län 1993. Arbetshandlingar och PM Nr 1993:6. Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner

Peck, Björn. 1993
Resultat av arkeologisk utredning av E4:ans nya sträckning mellan Byske och Åbyn, Västerbotten. Arbetshandlingar och PM nr 1993:7. Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner

Sundqvist, Lennart & Nygren, Katrine. 1993.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämningarna nr 642 och 643 i Tåme, Byske socken, Västerbotten 1993. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Sandén, Erik. 1991.
Inventering av boplatser av stenålderskaraktär längs delar av Sävaråns övre lopp 1991. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Huggert, Anders. 1989.
Angående arkeologisk räddningsundersökning av tillslagningsplats från stenåldern å hyggesberett område, Bursiljum 2:18, Burträsk sn, Skellefteå kn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Huggert, Anders. 1989.
Fältanteckningar rörande arkeologisk undersökning av stenåldersboplatsen fornlämning nr 32 i Burträsk sn, Västerbotten. 1970. Västerbottens museum.

Wennstedt, Britta. 1988.
Rapport över arkeologisk undersökning av stensamling vid Blankselet, Raä nr 204 i Jörn sn, Vb 1988. Arbetshandlingar och PM Nr 1988:8 Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner

Broadbent, Noel. 1987.
Iron Age and Medieval Seal Hunting Sites. Archaeological investigations at Bjuröklubb, Västerbotten, Northern Sweden, Part 1. Center for Arctic Cultural Research. Research Reports Nr 5. Umeå university.

Gardeström, Sten. 1987.
Rapport över arkeologisk inventering och undersökning av stenåldersboplats och odlingsrösen vid Gillervattnet, Skellefteå sn och kn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Huggert, Anders. 1987.
Rapport över arkeologisk räddningsundersökning av stenåldersboplats Raä nr 52 i Burträsk, Bursiljum 1:22, Burträsk sn, Västerbotten 1987-(88). Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned

Forsberg, Lennart. 1984.
Rapport över kulturhistorisk inventering inom inverkningsområdet för Älglunds kraftstation, Rickleån, Burträsk sn, Skellefteå kn. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned

Jansson, Seth. 1983.
Vrakfyndet i Gärdviken vid Bjuröklubb, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Lundberg, Åsa. 1983.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats Raä 32, Backviken 1:18, Västervik, Burträsk sn, Skellefteå kn, Västerbotten. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Lundberg, Åsa. 1983.
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats Raä 46, Bygdsiljum 7:8, Burträsk sn, Skellefteå kn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Sundqvist, Lennart. 1983.
Rapport över undersökningar av områden kring boplatserna nr Raä 79 Garaselviken, Jörn sn och nr Raä 67, Lappviken, Jörn sn, Västerbotten. Västerbottens museum i samarbete med Nordarkeologi och Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Sundqvist, Lennart. 1982.
Rapport över undersökningar av områden kring boplatserna nr Raä 79 Garaselviken, Jörn sn och nr Raä 67, Lappviken, Jörn sn, Västerbotten. Västerbottens museum i samarbete med Nordarkeologi och Skellefteå museum.

Sander, Annika. 1981.
Rapport över undersökning av källargrund. Klosterholmen raä 11, Bureå sn, Skellefteå kommun. Skellefteå museum.

Åslin, Ulla-Brita. 1981.
Rapport över undersökning av kokgrop vid Lappviken, Garaselet, Raä 67, Jörn sn, Västerbotten. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Andersson, Siw & Sundqvist, Lennart. 1980.
Rapport över undersökning av senmedeltida boplats med husgrund vid Lappviken, Garaselet, Raä 67, Jörn sn, Västerbotten. Del I: rapportdel med bilagor exklusive fyndlista 1977-1980. Skellefteå museum.

Andersson, Siw & Sundqvist, Lennart. 1980.
Rapport över undersökning av senmedeltida boplats med husgrund vid Lappviken, Garaselet, Raä 67, Jörn sn, Västerbotten. Del II, fyndlista 1977-1980. Skellefteå museum.

Andersson, Siw. 1980.
Rapport över undersökning av boplats vid Åkulla 1:4, Raä 37, Jörn sn, Västerbotten, 9-24/6 1980. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Gustafsson, Peter. 1980.
Rapport över undersökning av fornlämning Bureå sn nr 66, i Övre Bäck, Bureå sn, Vbn. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Broadbent, Noel. 1976.
Report of the Investigation of Quartz Quarries on Fromberget and Degerberget, Gummark, Skellefteå kn, Västerbotten. Uppsala universitet.

Christiansson, Hans. 1975
Nordarkeologi 1962-1972. En sammanställning av arbetet utfört under åren 1962-1972. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Sundqvist, Lennart. 1975.
Berättelse över de arkeologiska utgrävningarna och de etnologiska upptecknings- och inventeringsarbetena i området omkring Kåtaselet, kommundelen Jörn i Skellefteå Kommun, Västerbotten under åren 1969 – 1974. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Sundqvist, Lennart. 1975.
Preliminär rapport över undersökningarna av stenåldersboplatsen vid Garaseletviken, Raä 79 Jörns sn, Västerbotten. Västerbottens museum i samarbete med Nordarkeologi och Skellefteå museum.

Broadbent, Noel. 1974.
Excavation report: The Lundfors A site, Skellefteå kommun, Västerbotten, Northern Sweden. Uppsala universitet.

Magnusson, Ylva. 1974.
Rapport. Arkeologisk undersökning av fornlämning 24, Morön, Skellefteå stad, Västerbotten. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Sundqvist, Lennart. 1974.
Preliminär rapport 1969-1975 över undersökningarna av stenåldersboplatsen vid Garaselviken, Raä 79, Jörn sn, Västerbotten. Västerbottens museum i samarbete med Nordarkeologi och Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Sundqvist, Lennart. 1973.
Kulturhistorisk inventering av byarna Kåtaselets och Hembergs omgivningar, Jörns sn, Västerbotten. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Westerlund, Ernst. 1973.
Byske älvdal. Rapport från bebyggelseundersökning åren 1972-73. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Jansson, Ingmar. 1971.
Rapport om undersökningen av de stenåldersboplats vid Skellefteälven; Åkulla 1:4, Jörns sn, Västerbotten. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Westerlund, Ernst. 1971.
Rapport från arkeologiska utgrävningar sommaren 1971 i Liden, Klutmark, Slind, Medle och Kusmark i Skellefteå socken, VBTNs län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Arwill, Elisabeth. 1970.
Preliminär rapport över undersökning av boplats vid Östra Falmark 10:45, Bureå sn, Västerbotten. 22/6 – 4/8 1970. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Broadbent, Noel. 1970.
Preliminary report of the excavation of the Lundfors stone age site Gummark 515 IV Skellefteå S:n, K:n, Västerbotten. 1968, 1969, 1970. Nordarkeologi.

Gustafsson, Peter. 1970.
Rapport över undersökning av ett gravröse på Sundsheden i Nedre Bäck, Bureå under juli och augusti månader 1970. Skellefteå museum.

Huggert, Anders. 1970.
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid Strandholm 1:4, Burträsk sn, Västerbotten. 18/6 – 31/7 1970. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ned.

Huggert, Anders. 1970.
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid Strandholm 1:4, Burträsk sn, Västerbotten. 18/6 – 31/7 1970. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ned.

Arwill, Elisabeth. 1969.
Preliminär rapport över undersökning av boplats vid Östra Falmark 1045, Bureå sn, Västerbotten. 1/7 – 8/8 1969. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Berglund, Joel. 1969.
Preliminaer rapport over undersøgelse af stenaldersboplads ved Heden 1613, Klutmarks by, Skellefteå, Västerbotten, 2/7 – 8/8 1969. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Huggert, Anders. 1969.
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid Strandholm 1:4, Burträsk sn, Västerbotten. 16/6 – 27/7 1969. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Westerlund, Ernst. 1969.
Preliminär rapport rörande arbeten som under 1969 utförts på den s.k. Klosterholmen i Bureå, Bureå sn. Skellefteå museum.

Huggert, Anders. 1968.
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid Strandholm 1:4, Burträsk sn, Västerbotten. 1/7 – 6/8 1968. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Johnsen, Barbro. 1968.
Preliminär rapport över provundersökning av stenåldersboplats vid Backa 1:8, Byske sn, Västerbotten. 16 – 30 juli 1968. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Sandgren, Catharina. 1968.
Preliminär rapport över undersökningarna av stenåldersboplats vid Bjurselet 33, Byske sn, Västerbotten, 1 juli – 2 augusti 1968. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Willebrand, Ann-Margreth. 1968.
Preliminär rapport över provundersökning av stenåldersboplats vid Lundfors, Gummark 515 IV Skellefteå, Västerbotten. 1 juli – 7 augusti 1968. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Huggert, Anders. 1967.
Preliminär rapport över undersökning av stenåldersboplats vid Strandholm 1:4, Burträsk sn, Västerbotten. 3/7 – 28/7 1967. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå. Klicka för att ladda ner

Brunk, Wille. 1965.
Preliminär rapport över undersökningarna av stenåldersboplats vid Bjurselet 33, Byske sn, Västerbotten, 21 juni – 7 augusti 1965. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Brunk, Wille. 1965.
Rapport över provgrävningar av stenåldersboplats vid Kusmark 1:15 – 1:16 Skellefteå sn, 28 juli – 7 augusti 1965. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Brunk, Wille. 1964.
Preliminär rapport över undersökningarna av stenåldersboplats vid Bjurselet 33, Byske sn, Västerbotten, 28 juni – 6 augusti 1964. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Westerlund, Ernst. 1964.
Rapport beträffande vissa fornvårdsarbeten som åren 1963-1964 utförts som statliga reservarbeten i Skellefteå och Bureå socknar. (Yttervik, Bureå socken, och Tjärn, Skellefteå socken). Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Kolm, C.R. 1963.
Kulturhistoriska broinventeringen. Nr 63/63. Lejonströmsbron, Pålbölebron, Tväråbron. Riksantikvarieämbetet. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv). Klicka för att ladda ner

Lundholm, Kjell. 1963.
Preliminär rapport över undersökningarna av stenåldersboplats vid Bjurselet 33 , Byske sn, Västerbotten, juli 1963. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Westerlund, Ernst. 1962.
Övre och Nedre Bäck, Kåsböle, Daglösten. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Christiansson, Hans. 1962.
Rapport över provundersökning av fyndplats för flintyxor vid Bjurselet 33 , Byske sn, Västerbotten. 1 – 15 juli 1962. Ingår i Nordarkeologi 1962 – 1972 sammanställd av Lennart Sundqvist 1975. Skellefteå.

Westerlund, Ernst. 1960-62.
Storkåge. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1960.
Maltjäln, Gravlund och Perstorp. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur. Skellefteå museum.

Westerlund, Ernst. 1958.
Rapport över arkeologisk undersökning av kokgrop å nordost¬sluttningen av Jönsberget, Ersmark, Skellefteå sn, Västerbotten. Oktober 1958. Skellefteå museum.

Hvarfner, Harald. 1956
Rapport över arkeologisk undersökning inom FINNFORSENS DÄMNINGSOMRÅDE, SKELLEFTE ÄLV, Skellefteå socken, Västerbotten. Riksantikvarieämbetet. Klicka för att ladda ner

Westerlund, Ernst. 1955.
Rapport över arkeologisk undersökning av gravrösen, Raä nr 78, Ersmark, Skellefteå sn, Västerbotten 30-31 juli 1955. Skellefteå museum.

Westerlund, Ernst. 1953.
Yttervik. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur VIII. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1952.
Ragvaldsträsk. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst, uppodling och utveckling samt om arbetsliv, seder och bruk. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur II. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1952.
Finnträsk. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur III. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1952.
Kroksjön. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur IIII (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1952.
Klintforsliden. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur V (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1952.
Östra Nyliden och Stavbäck. Ett bidrag till kännedomen om byarnas uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur VI (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1952.
Östra Stavaträsk. Ett bidrag till kännedomen om byns uppkomst och utveckling. Västerbottens Norra Fornminnnesförening. Västerbottnisk Allmogekultur VII. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Westerlund, Ernst. 1949.
Rapport över arkeologisk undersökning av gravfältet Raä nr 44, Trollkläppen, Degerbyn, Skellefteå sn, Västerbotten 13-17 september 1949. Skellefteå museum.

Jansson, Sverker. 1946.
Rapport över de arkeologiska undersökningarna av Rickleåns vattenområde i Västerbotten omfattande Risåns, Sikåns och Tallåns vattensystem samt sjöarna Andersvattnet, Stora Bygdeträsk och Bjursjön år 1945. Ang Knut Tinnbergs inventering. Del 1 – 2. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ner

Ekewall, A.F. 1882.
Berättelse om undersökning af grafrösen å Westerbottens kustland söder om Skellefteå elf werkstäld år 1882 af A.F. Ekewall, Häradshöfding. Avskrift.

Ekewall, A.F. 1880.
Berättelse om undersökning av grafrösen å Westerbottens kustland norr om Skellefteå elf werkstäld år 1880 af A.F. Ekewall, Häradshöfding. Kopia av avskrift.