Menu

Robertsfors

Hellqvist, Therese. 2023.
Kompletterande arkeologisk utredning steg 1 och steg 2 till Norrbotniabanans dragning, med utredningsområde i Sävar, Umeå kommun till Tuvan, Skellefteå kommun, Skellefteå sn, Bureå sn, Lövånger sn, Nysätra sn och Sävar sn. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Sundström, Susanne. 2023
Bytomt/gårdstomt, Alkvittern Bygdeå sn. Arkeologisk förundersökning september 2022. L1936:1628 på fastigheten Alkvittern 1:2, Robertsfors kommun, Västerbottens län. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2022.
Kompletterande arkeologisk utredning för Norrbotniabanan JP02, sträckan Dåva – Gryssjön, etapp 1-2, i Sävar socken samt arkivstudie av åtta bebyggelselämningar i Bygdeå, Nysätra, Lövånger samt Bureå socken. Västerbottens landskap och län. Västerbottens Museum /Uppdragsverksamheten. Dnr 319/21. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit m.fl. 2021
Kunskapsunderlag om kulturmiljöer i vatten längs Rickleåns och Kågeälvens vattensystem II. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 764/20, i samarbete med Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Färjare, Anette. 2021
Arkeologisk utredning av Båtsjöliden Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Gunsmark 2:17, Robertsfors kommun, Västerbottens län. Eldrun kulturmiljö. Eldruns arkeologiska skrifter 2021:5. Klicka för att ladda ner

Färjare, Anette. 2021
Arkeologisk utredning steg 2 av Staffansraningen. Arkeologisk utredningsgrävning inom del av fastigheten Gunsmark 5:1 Robertsfors kommun i Västerbottens län. Eldrun kulturmiljö. Eldruns arkeologiska skrifter 2021:9. Klicka för att ladda ner

Norstedt, Gudrun. 2021.
Några by- och gårdstomter i Norrbotniabanans korridor — En arkivgenomgång. Skogsfrun Natur och Kultur. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny & Sjödal, Daniel. 2021.
Arkeologisk schaktkontroll vid Häggbacka, L1936:406, del av gamla kustlandsvägen, i samband med breddning av väg E4, Bygdeå socken, Robertsfors kommun, Västerbottens landskap och län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 893/20. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit m.fl. 2020
Kunskapsunderlag om kulturmiljöer i vatten längs Rickleåns och Kågeälvens vattensystem. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Dnr 764/20, i samarbete med Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2020
Arkeologisk undersökning av boplatsgropar, Bygdeå socken 91:1, på fastigheten Åkulla 1:24 med anledning av bergtäkt, Bygdeå sn, Robertsfors kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Dnr 104/18. Klicka för att ladda ner

Engman, Anna. 2020
Matarledning mellan Norra stambanan och Robertsfors inför byggandet av Norrbotniabanan. Arkeologisk utredning steg 1 och 2. Bygdeå, Degerfors och Sävar socken, Umeå och Vindelns kommun, Västerbottens län. RAPPORT – JAMTLI 2020:19. Klicka för att ladda ner

Klang, Lennart. 2020
Arkeologisk utredning år 2018, steg 2, inför nybyggande av Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå – kommungränsen Skellefteå. Nysätra socken, Robertsfors kommun, Västerbottens län. LK Konsult rapport 2020:03 Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2020.
PM Lägenhetsbebyggelse L1936:6 i Bygdeå socken. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 894/20. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2019
Rapport avseende arkeologisk övervakning i samband med borrning och grävning på Nysätra kyrkogård, Ånäset, Robertsfors kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Dnr 997/19. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2019
Skog & Historia Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Nordmaling, Robertsfors, Storuman, Sorsele och Vilhelmina kommuner. Västerbottens län. 2018. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 179/18. Klicka för att ladda ner

Engman, Anna. 2019
Matarledning mellan Norra stambanan och Robertsfors inför byggandet av Norrbotniabanan. Arkeologisk utredning steg 1. Bygdeå, Degerfors och Sävar socken, Vindeln och Robertsfors kommun, Västerbottens län. RAPPORT – JAMTLI 2019:15. Klicka för att ladda ner

Hellsten, Tone. 2019
Avgränsande arkeologisk förundersökning av by-/ gårdstomt RAÄ 871 (L1936:1569) i Bygdeå socken, Robertsfors kommun, Västerbottens län. Undersökningsår 2019. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Dnr 458/19. Klicka för att ladda ner

Berit. Andersson. 2018
Arkeologisk utredning längs bankorridor för Norrbotniabanan, sträckan Sävar – Bygdeå, Etapp 1 samt Etapp 2 vid fastighet Fredrikshem 1:1. Umeå, Sävar & Bygdeå sn, Umeå & Robertsfors kn. Västerbottens län. 2018. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 377/18. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit & Sundström, Susanne. 2018
Arkeologisk utredning längs bankorridor för Norrbotniabanan, sträckan Dåva – Gryssjön, Etapp 1 samt tilläggsutredning av Sävarån inom RAÄ nr Sävar 48:1. Umeå, Sävar & Bygdeå sn, Umeå & Robertsfors kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 377/18. Klicka för att ladda ner

Klang, Lennart. 2018
Arkeologisk tilläggsutredning år 2018, steg 1, inför nybyggande av Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå – Skellefteå, Bygdeå, Nysätra, Lövångers, Bureå och Skellefteå socknar, Robertsfors och Skellefteå kommuner, Västerbottens län. Landskapsarkeologerna/LK Konsult. Rapport 2018:4. Klicka för att ladda ner

Linderholm, Johan & Laszlo Toth, Balint. 2018
Miljöarkeologiska markundersökningar i Norra Heden, Nysätra sn. RAPPORT nr. 2018-021. Miljöarkeologiska laboratoriet, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå Universitet. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit & Sundström, Susanne. 2017
Rapport över arkeologisk utredning längs bankorridor för Norrbotniabanan, sträckan Umeå – Bygdeå, Etapp 1 & 2 samt tilläggsutredning av slagfältet på Krutbrånet RAÄ nr Sävar 48:1. Umeå, Sävar & Bygdeå sn, Umeå & Robertsfors kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 339/16. Klicka för att ladda ner

Berit. Andersson. 2016
Rapport över arkeologisk utredning inför bergtäkt på fastighet Alkvittern 2:1 i Bygdeå socknen, Robertsfors kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 771/16. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2016
Arkeologisk utredning med anledning av breddning av väg E4 mellan Djäkneboda – Bygdeå, Bygdeå socken, Robertsfors kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 511/14. Klicka för att ladda ner

Sundström, Susanne. 2016
Rapport över provtagning av förmodad skärvstenshög, Hertsånger 2:5, Nysätra socken, Robertsfors kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2015
Genomgång av historiska kartor inför vägbreddning av E4:an, sträckan Djäkneboda – Bygdeå, Bygdeå socken, Robertsfors kommun, Västerbottens landskap och län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 511/14. Klicka för att ladda ner

Smeds, Ronny. 2014
Frivillig arkeologisk utredning av ersättningsvägar inför breddning av E4:an, sträckan Djäkneboda – Bygdeå, Bygdeå socken, Robertsfors kommun, Västerbottens landskap och län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 511/14. Klicka för att ladda ner

Wennstedt Edvinger, Britta 2014
Högaliden – Kulturmiljöanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Andersliden m.fl., Burträsks och Bygdeå socknar, Skellefteå och Robertsfors kommuner, Västerbottens län. AC-rapport 1401. Arkeologicentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2013
Skogens KulturArv I Kvarkenregionen 2 – verksamheter under 2012, Västerbottens län. Västerbottens museum / Skogens KulturArv I Kvarkenregionen. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2012.
Arkeologisk delundersökning av fyndplats för bälteplatta RAÄ nr Nysätra 73:1, Flarken 26:4, Nysätra socken Robertsfors kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Skogens kulturarv i Kvarkenregionen. Dnr 622/09. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2012
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av kulturlämningar i Bygdeå och Nysätra sn, Robertsfors kn samt Byske sn, Skellefteå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Larsson, Thomas. 2012.
Rapport över undersökning med metalldetektor på Rataskäret 21-23 maj 2012. UMARK 64. Institutionen för Idé- och samhällsstudier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Larsson, Thomas. 2009.
Rapport över arkeologisk delundersökning av fornlämning nr 49:1, Bygdeå sn, Västerbottens län, 25-28 maj 2009. Umeå universitet. Klicka för att ladda ned

Sundström, Susanne. 2009.
Arkeologisk utredning med anledning av detaljplaneläggning av fastigheten Skäran 20:1, Robertsfors kommun, Västerbottens län. Klicka för att ladda ned

Klang, Lennart. 2006-2007
Norrbotniabanan, järnvägsutredning 120, delen Robertsfors – Ostvik. Kulturmiljöanalys hösten/vintern 2006/2007. Med tillägg för justerade korridorer 061221. Landskapsarkeologerna. Klicka för att ladda ner

Lindgren-Hyvönen, Britta. 2006.
Bygdeå Kyrka. Schaktövervakning vid Bygdeå Kyrka, Kyrkobordet 1:1, Bygdeå socken, Robertsfors kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned

Joelsson, Jeanette. 2004.
Fornlämningar och skogsbränder i Västerbottens län. Inventering av forn- och kulturlämningar i två brandskadade skogsområden i Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbottens län. Klicka för att ladda ned

Klotz, Eva. 2004.
Rapportsammanställning över tillvarataget material från fornminnesinventeringen 1989 i Bygdeå socken, Västerbotten. Riksantikvarieämbetet. Klicka för att ladda ner

Huggert, Anders. 2003.
Arkeologisk undersökning över förekomst av bearbetat timmer och sänkestenar i Skärebäcken. Skäran 6:2 och 6:3, Nysätra sn, Robertsfors kn, Västerbottens län. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Rathje, Lillian. 2003.
Arkeologisk undersökning av stensättningar och kokgrop i Skäran, Nysätra socken, Västerbottens län. UMARK 30. Arkeologisk rapport. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Sundström, Susanne. 2002.
Bygdeå kyrka. Arkeologisk provundersökning vid Bygdeå kyrka, Kyrkobordet 1:1, Bygdeå sn, Robertsfors kn, Västerbotten. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned

Larsson, Thomas & Rathje, Lillian. 2001.
Arkeologisk undersökning av stensättningar, skärvstenshögar och kokgrop i Skäran, Nysätra socken (Raä 10 & 240), Västerbottens län. UMARK 21. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Huggert, Anders. 1998.
Rapport över iakttagelser i kabelschakt å Svenskgårdens gårdsplan, Skäran 7:7, Nysätra sn, Robertsfors kn, Västerbotten 1994 (och 1996). Arkeologisk Rapport Västerbottens museum.

Oskarsson, Björn. 1997.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 172, Nysätra sn, Strandfors 2:14 och 1:16 Västerbottens län, seminariegrävning vt 1996. UMARK 6. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Larsson, Thomas B. 1996.
Arkeologisk provundersökning vid Lägde 1:7, Robertsfors kommun, Västerbotten. Rapport. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Sanell, Charlotta & Oscarsson, Björn. 1995.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 172 Nysätra socken, Strandfors 2:14 och 1:6 Västerbottens län, Seminariegrävning vt 1995. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Lindgren, Britta. 1994.
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 172, Strandfors 2:14, Nysätra socken, Västerbotten. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Peck, Björn. 1993.
Fornminnesinventering i Västerbottens län 1993. Arbetshandlingar och PM Nr 1993:6. Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner

Sanell, Charlotta. 1993.
Boplatsgropar och boplatsvallar i klapper. Arbetshandlingar och PM Nr 1993:15. Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner

Sjöberg, Rabbe. 1992
Dateringsförsök av ”grop i klapper” vid Slyberget, Bygdeå 213, Bygdeå sn, Robertsfors kn. Center för arktisk kulturforskning, Umeå Universitet. Klicka för att ladda ner

Holm, Lena. 1983.
Rapport över kulturhistorisk inventering av områdena runt planerad kraftverksbyggnad, Älglund och Åselestupet, vid Rickleån, Bygdeå sn, Robertsfors kn. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Lundberg, Åsa. 1982.
Rapport över arkeologisk undersökning av Raä 40, Stångjärnshammarsmedja vid Robertsfors Bruk, Bygdeå sn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Huggert, Anders. 1979.
Rapport över tillvaratagande av myntskatt, Rickleå 15:10 (tidigare 15:3), Bygdeå sn, Västerbotten. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Ågren, Katarina. 1971.
Rataninventeringen juni-augusti 1971. Kulturhistorisk inventering och dokumentering av Bygdeå kn, Bygdeå sn. Vb. Västerbottens museum.

Jansson, Sverker. 1946.
Rapport över de arkeologiska undersökningarna av Rickleåns vattenområde i Västerbotten omfattande Risåns, Sikåns och Tallåns vattensystem samt sjöarna Andersvattnet, Stora Bygdeträsk och Bjursjön år 1945. Ang Knut Tinnbergs inventering. Del 1 – 2. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ner