Menu

Miljömålsarbete

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i landet är lösta. Det innebär att vår påverkan på miljön ska vara i nivå med vad som är långsiktigt hållbart. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Dessa 16 miljömål beskriver de egenskaper som våra natur- och kulturmiljöer ska ha för att vara ekologiskt hållbara i framtiden.
Syftet med miljömålen är att:

främja människors hälsa
värna den biologiska mångfalden
ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
trygga en god hushållning med naturresurserna

Alla 16 miljömål har delmål. Dessa delmål förtydligar och anger riktlinjer för hur miljömålen ska kunna uppnås. De nationella målen har anpassats och konkretiserats på regional nivå. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med miljömålen. Även många kommuner har gjort lokala anpassningar till de nationella och regionala miljömålen.

Kulturarvet ingår i nio av miljömålen (markerade med kursiv text). Det innebär att vi ska bevara det som är särskilt värdefullt ur historisk synvinkel. Det kan man göra på olika sätt. Till exempel kan nya verksamheter anpassas så att kulturmiljöer kan återanvändas på ett hänsynsfullt sätt. Vi kan ta till vara och uppmärksamma äldre brukningsmetoder, äldre tekniker, traditionellt hantverk och material. Vi kan vidta åtgärder så att kulturarvet inte vittrar bort på grund av surt vatten och förorenad luft.

Nu går utvecklingen i många fall åt rätt håll men fortfarande återstår stora utmaningar. Arbetet med att nå målen följer en fast struktur med bland annat uppföljning och utvärdering.

DE NATIONELLA MILJÖMÅLEN ÄR:

Bara naturlig försurning.

Begränsad klimatpåverkan.

Ett rikt odlingslandskap

Frisk luft.

Giftfri miljö.

God bebyggd miljö.

Grundvatten av god kvalitet.

Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Ingen övergödning.

Levande sjöar och vattendrag.

Levande skogar.

Myllrande våtmarker.

Skyddande ozonskikt.

Storslagen fjällmiljö.

Säker strålmiljö.

Målen är inte lagstadgade utan anger en riktning för hela samhällets arbete för en bra miljö.

Läs mer om miljömålen på:
Länsstyrelsens hemsida
Riksantikvarieämbetets hemsida
Miljömålsrådets hemsida