Menu

Kulturreservat

Kulturreservat är en skyddsform. I Västerbottens län finns tre kulturreservat. Det är Rörträsk silängar i Norsjö kommun, den samiska kulturmiljön Atoklimpen i Tärna socken, Storumans kommun samt den samiska kyrkstaden Fatmomakke i Vilhelmina kommun.

Det är kulturmiljön som är det huvudsakliga skälet till att området skyddas. Vissa kulturmiljöer behöver nyttjas för att upprätthållas och bevaras medan andra främst behöver fredas från påverkan.
Syftet med att inrätta reservat är att lyfta fram, tillgängliggöra och informera om de kulturhistoriska värdena, för att visa hur människan genom historien nyttjat landskapet och hur vårt moderna markutnyttjande vuxit fram.
Beslut att bilda kulturreservat fattas av länsstyrelse eller kommun. Beslutet ska bland annat innehålla föreskrifter och skötselplan. Skyddade områden förvaltas normalt av den länsstyrelse eller kommun som beslutat om skyddet.
Riksantikvarieämbetet har det huvudsakliga kostnadsansvaret. Kommunerna ansvarar för kostnaderna för de reservat som de själva bildar. Markägare och nyttjanderättshavare har i vissa fall rätt till ersättning.
Se en film om kulturreservatet Atoklimpen på länsstyrelsens hemsida.