Menu

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen är den myndighet som har till uppgift att tillvarata och samordna statliga intressen för att främja en regional utveckling. Myndigheten beslutar i ärenden som hanteras enligt kulturminneslagen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar är källor till upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag för att vårda dem.

Den som planerar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning behöver söka tillstånd från Länsstyrelsen. Kontakta oss om ni hittar ett fornfynd eller påträffar en skadad fornlämning. Lagen som bland annat omfattar fornminnen, utgör ett starkt skydd och endast i undantagsfall kan länsstyrelsen ge tillstånd för ingrepp i en fornlämning. Avdelningen för kulturmiljö vid länsstyrelsen har ett nära samarbete med länets museer. Vi fördelar även arkeologiska uppdrag till företag.

Kontakt:
Länsstyrelsen Västerbotten
Kulturmiljö
901 86 Umeå
010-225 43 30
hemsida
dag.lantz@lansstyrelsen.se