Menu

Fornlämningstyper

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet under forna tider. De har tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergivna. De lämningar som betraktas som fornlämningar omfattas av kulturminneslagen.
I Västerbottens län finns många olika typer av fornlämningar. Vissa är typiska för kustområdet andra är vanliga i inlandet eller i fjällen. Det finns också fornlämningskategorier som är spridda över hela länet. Här presenteras de flesta av de fornlämningstyper som förekommer i vår region. Klicka på orden för att få en beskrivning i text och bild. Vill Du veta var de olika fornlämningarna påträffats kan Du söka i: Riksantikvarieämbetets Fornsök