Menu

Riksintressen

I Västerbottens län finns 52 kulturmiljöer av riksintresse. Dessa platser är utvalda för att de speglar vår landsändas speciella historia. De representerar olika tider och olika verksamheter.
Tillsammans ger de en bild av länets historiska utveckling och länets kulturarv. De utgör en blandning av det storslagna och exklusiva och det mer vardagliga och småskaliga.
Syftet med att peka ut ”Riksintressen” är att dessa platser ska uppmärksammas för att inte skadas vid fysisk planering och markanvändning.
länsstyrelsens hemsida finns det möjlighet att ladda ner GIS-skikt med länets riksintressen.