Menu

Fornlämningar och fynd

Från förhistorisk tid finns inga skrivna källor. Det är de föremål och fornlämningar som blivit kvar till idag som berättar för oss om hur det var då. Även från tidig historisk tid är det skrivna materialet magert och den arkeologiska kunskapen är därför av stor betydelse.

Idag är ca 25000 forn- och kulturlämningar kända i länet och i museernas magasin förvaras tusentals förhistoriska föremål. Varje år påträffas nya fornlämningar och fynd som gör att bilden av vår äldsta historia framträder allt tydligare.

På hällarna vid Laxforsen i Öreälven påträffades 1998 länets andra hällristningslokal.

Sveriges forn- och kulturlämningar finns i ett nationellt fornminnesregister. Registret heter Fornsök. Många lämningar som påträffats i samband med skogsåtgärder samt inom olika projekt, bl. a det rikstäckande projektet Skog och Historia finns i Skogsstyrelsens databas Skogens pärlor. I kommunerna har några fornlämningsmiljöer lyfts fram som representativa för respektive kommuns historia.

Stenyxan från Ankarsund är ett föremål som talar direkt till betraktaren. Den berättar bland annat om hantverks-skicklighet, fåfänga och finess.