Menu

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen var ett samarbetsprojekt vars mål var att tillgängliggöra och utveckla nyttjandet av våra skogars kulturarv för nutidens brukare, invånare och besökare i Kvarkenregionen.

Verksamheten bestod i att utveckla en inventerings- och undersökningsmetod anpassad för fältarbete i skogsområden i Kvarkenregionen samt att utveckla rutiner för information samt skötsel och vård av forn- och kulturlämningar.

Under år 2009 har inventeringar av kulturlämningar genomförts, dels i Lövånger socken på svenska sidan, dels i Laihela kommun i Finland. I anslutning till detta har ortsbor och skogsägare informerats om forn- och kulturlämningar i skogen. Under året har också en historisk plats gjorts tillgänglig för allmänheten genom bland annat skyltning.

Under 2011 har områden runt Storkågeträsk, Skellefteå kommun och Stor- och Lillkyro kommuner i Österbotten inventerats. För att nå nya målgrupper till kulturhistoriska lämningar har tre geocacher placerats vid fäbodar runt Lövånger.

Projektet har även testat nya metoder som kan förbättra inventeringen, markbaserad laserscanning samt flygfoto med radiostyrt flygplan har testats på finska sidan. På svensk sida har Lantmäteriets laserscannade bilder (LiDAR) testats med gott resultat.

Fotografering med radiostyrt flygplan

Under 2012 fortsatte inventeringen i Stor- och Lillkyro på finska sidan och på svenska sidan bedrevs inventeringen kring Skellefteälven samt vid Bygdeträsket i Skellefteå kommun. Projektet har producerat 12 skyltar med gemensam layout som beskriver 8 platser på finska sidan och 6 platser på svenska sidan.

Projektet har även genomfört mindre arkeologiska undersökningar i samarbete med hembygdsföreningar i Västerbotten. I Lövånger undersöktes platsen för den förmodade äldsta kyrkan och i Flarken undersöktes fyndplatsen för ett ovanligt bronsspänne.

Skolklass i Lövånger besöker utgrävning

Under 2013 färdigställdes även en informationsfilm om hänsynsfullt skogsbruk.

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen var ett EU-projekt inom ramen för Botnia-Atlantica programmet. Samarbetsparter var: Västerbottens museum, Skogsstyrelsen i Västerbottens län, Museiverket och Södra Österbottens skogscentral.