Menu

Allmänt

Andersson, Berit. 2021
Rapport över kunskapsunderlag om erosionsskadade fornlämningar längs reglerade vattendrag i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. VBM dnr 361/20. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit. 2021
Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer i Västerbottens län. Rapport över sjöregleringsmaterial förvarat vid Västerbottens museum. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 377/21. Klicka för att ladda ner

Klang, Lennart. 2018.
Arkeologisk utredning, steg 1, inför nybyggade av Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå – Skellefteå, år 2017. Bygdeå, Nysätra, Lövångers och Bureå socknar samt Skellefteå socken och stad, Robertsfors och Skellefteå kommuner, Västerbottens län. Rapport 2018:1. Landskapsarkeologerna. Klicka för att ladda ner

Klang, Lennart. 2018.
Arkeologisk tilläggsutredning år 2018, steg 1, inför nybyggade av Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå – Skellefteå. Bygdeå, Nysätra, Lövångers och Bureå socknar samt Skellefteå socken och stad, Robertsfors och Skellefteå kommuner, Västerbottens län. Rapport 2018:4. Landskapsarkeologerna. Klicka för att ladda ner

Larsson, Thomas. B. 2017.
Metallföremål från bronsåldern i Norrland. UMARK 67. Institutionen för Idé- och Samhällsstudier. Umeå universitet. Klicka för att ladda ner.

Granholm, Nina. 2012.
Sammanställning – En översiktlig sammanställning av den arkeologiska aktiviteten inom Västerbottens län från 1900-talets början fram till och med år 2011. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit; Fossum, Birgitta; Granholm, Nina & Ljungdal, Ewa. 2008.
Kulturmiljövården i fjällområdet i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit & Granholm, Nina. 2007.
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland & Övre Norrlands inland 2006. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit; Granholm, Nina & Sandén, Erik. 2007.
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland, Övre Norrlands inland & Renbeteslandet 2007. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Fossum, Birgitta m fl. 2007.
Arkeologiska utredningar och undersökningar längs med Botniabanan i Västerbottens län 1999 – 2005. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Fossum, Birgitta. 2007.
Samisk närvaro vid Västerbottenskusten. Rapport från utredning om samisk närvaro vid kusten, Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Dolk Fröjd Catharina & Norman, Peter. 2007
Uppföljning av skador på fornlämningar i skogsmark. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2007:9

Ljungdahl, Ewa. 2006
En fallstudie av hur kulturvärden skyddas och vårdas i tolv skyddade svenska fjällområden – utvärdering av indikatorn ”Skyddade fjällmiljöer”. Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum. Klicka för att ladda ner

Norman, Peter. 2006
Studie av skador på fornlämningar i skogsmark. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:2. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit; Granholm, Nina & Sandén, Erik. 2005.
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland & Övre Norrlands inland. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit. 2005.
Skogsbruksskador på fornlämningar i Västerbottens län. Rapport över 2005 års inventering. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Andersson, Berit, Löfgren, Mia, Rathje, Lillian & Susanne Sundström. 2005
Dokumentation längs Botniabanan Västerbotten. Västerbottens museum /uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2005.
Skogens kulturarv i Västerbottens kustland 2004. Antikvarisk rapport Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Broadbent, Noel. 2005.
Excavation report, Grundskatan, Lappsandberget, Jungfruhamn, Raä 70, Stora Fjäderägg, Snöan, Lövångers kyrkstad, Västerbottens län, Sweden. Arctic Studies Center. Klicka för att ladda ned

Johansson, Lage. 2004.
Västerbottens industrihistoriska arv. Inventering av industrimiljöer i Västerbottens län 2000 – 2003. Länsstyrelsen Västerbotten & Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner.

Sandén, Erik & Andersson, Berit. 2004.
Skog & Historia. Västerbottens län 2003. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Sevä, Katarina. 2003.
Det samiska kulturarvet i Västerbottens län. Sameföreningars och samebyars dokumentationsarbeten. Skogsmuseet Lycksele och Länsstyrelsen Västerbotten. Klicka för att ladda ner

Backman, Malin. 2002.
Skog och historia i Västerbottens län 2002. Rapport över granskningsinsatser. Arkeologisk Rapport. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned.

Johansson, Helena. 2002. Bevarande av samiska miljöer i Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbottens län Meddelande 4 2002. Umeå.

Storå, Jan. 2002.
Osteologisk analys av ben från tomtningslokaler i övre norrlands skärgård.Grundskatan, Bjuröklubb, Jungfruhamn, Snöan samt Stor Rebben. Möten i Norr. Klicka för att ladda ner

Sanell, Charlotta & Klang, Lennart. 2001.
2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Riksantikvarieämbetet. 2000
Studie av skador på fornlämningar i skogsmark. Klicka för att ladda ner

Ericsson, Peter & Viklund, Bernt-Ove. 2000.
Samer i norra Ångermanland, Västerbottens län. En förstudie på uppdrag av Samebyarna i Västerbotten. Kulturmiljövårdens rapporter 2000:8. Länsmuseet Västernorrland. Klicka för att ladda ner.

Pettersson, Henning & Sandén, Erik. 1999.
Skoglig kulturhistoria i Västerbottens län. Inventering av kulturlämningar i skoglig miljö 1998-99. Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Pettersson, Henning & Sanell, Charlotta. 1997.
Skoglig kulturhistoria i Västerbottens län. Inventering av kulturlämningar i skoglig miljö 1997. Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned.

Skålberg, Pia. 1994.
Arkeologisk dokumentation i övre Norrland av Riksantikvarieämbetets regionkontor i Luleå 1984-1993. En sammanfattning av 10 års fältarbeten. Arbetshandlingar och PM Nr 1994:1 Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Klicka för att ladda ner

Aronsson, Kjell-Åke. 1993
Inventering av samiska visten I Umeå lappmark 1989. Sammanfattning av inventeringsresultatet. Riksantikvarieämbetet, Fornminnesavdelningen, regionkontoret Luleå. Arbetshandlingar och PM nr 1993:2. Klicka för att ladda ner

Broadbent, Noel. 1987.
Lichenometry and Archaeology. Testing of lichen chronology on the Swedish North Bothnian Coast. Center for arctic Cultural Research, Research Reports Nr 2, Umeå university. Klicka för att ladda ner

Hedman, Sven-Donald. 1987.
Rapport över arkeologiska inventeringar av offerplatsmiljö och boplatsmiljö i övre Norrlands inland. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet.

Sjöberg, Rabbe. 1987.
Vittringsstudier med Schmidt Test Hammer. Tillämpningar inom geomorfologi och arkeologi. Center for arctic Cultural Research, Research Reports Nr 1, Umeå university. Klicka för att ladda ner

Melander, Jan. 1980.
Kulturhistorisk inventering av vissa myrar i Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Åsele kommuner, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner

Meschke, Chr. (red). 1979.
Kulturlandskap i älvdalar III. Underlagsmaterial för bostadsdepartementets utredning om överledning för vattenkraftsändamål av vatten från Piteälven och Vindelälven. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer Rapport 1979:2. Klicka för att ladda ner

Kolm, C. R. 1963.
Kulturhistoriska broinventeringen i Västerbotten 1959. Riksantikvarieämbetet. Klicka för att ladda ner

Jirlow, Ragnar. 1927.
Boskapsskötsel i Västerbottens län. Avskrift av manuskript i ULMA, (ULMA= Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). acc.nr 11405, daterat 1927, accederat 1937. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Jirlow, Ragnar. 1927.
Jordbruk i Västerbottens län. Avskrift av manuskript i ULMA, (ULMA= Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). acc.nr 11404, daterat 1927, accederat 1927. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Jirlow, Ragnar. 1927.
Säljakt och fiske i Västerbottens län. Avskrift av manuskript i ULMA, (ULMA= Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). acc.nr 11406, daterat 1927, accederat 1937. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Dahlbäck, Sigurd. 1917
N.J. Ekdahld manuskripter hos KVHAA med bilagor, om resor 1827-30 i Norrland, så långt de angå. NORRBOTTENS OCH VÄSTERBOTTENS LANDSKAP. Klicka för att ladda ner