Menu

Arkeologiska undersökningar

Majoriteten av alla underökningar i Sverige beror på exploateringar av olika slag. Nya vägar, järnvägar och bostadsområden kräver ibland att området undersöks av arkeologer. I Sverige är det länsstyrelserna som beslutar om det behöver göras en arkeologisk utgrävning. Beslutet sker med stöd i kulturmiljölagen, som förbjuder att en fornlämning rubbas eller förstörs utan tillstånd.

Hedkammen, Skellefteå kommun

Under hösten år 2018 genomförde Skellefteå museum en arkeologisk utgrävning på Hedkammen vid Harrsjöbacken, söder om Bureå, Skellefteå kommun, som berörde delar av ett grav- och boplatsområde. Undersökningen orsakades av den planerade dragningen av Norrbotniabanan. Inom fornlämningen fanns sju kokgropar, en boplatsgrop och 3–4 stensättningar, varav tre kokgropar undersöktes. Undersökningsområdet fosfatkarterades och genomsöktes med arkeologisökhundar, specialiserade på att känna doften av brända ben. Med hjälp av fosfatkarteringen och sökhundarna kunde områden ringas in och därefter användes Skelleftepikar/medlespjut (träskaft med metallspets) för att leta efter eldpåverkade stenar i den sandiga marken. Då upptäcktes två eldstäder, ytterligare en eldstad påträffades vid handavtorvning.

En kokgrop innehöll en stenpackning av eldpåverkade stenar och under dessa fanns träkol. De båda andra kokgroparna hade nedgrävningar, men saknade sten och hade små mängder av kol och sot.  På 1990-talet undersöktes en närliggande  boplats på Harrsjöbacken, daterad till 600 f.Kr- 1000 e.Kr. På boplatsen påträffades spår efter järnhantering i form av smidesgropar, en smidesplats, järnfragment och slaggprodukter. Kanske har träkolet ur kokgroparna på Hedkammen framställts till järnhanteringen på Harrsjöbacken?

Vid utgrävningen gjordes få fynd, en stenklubba med skaftränna, sju kvartsavslag, ett mynt från år 1899, en ring och en liten järnkrok som båda troligen är från 1900-talet. Stenklubbor med skaftränna brukar ibland påträffas i sammanhang där metallhantering har förekommit. Förhoppningsvis kan fortsatta undersökningar på Hedkammen räta ut några av frågetecknen på platsen.

Stenklubba hittad vid förundersökningen inför Norrbotniabanan

Snölegor, Storumans kommun

I slutet av augusti 2018 genomförde arkeologerna Erik Sandén och Ellinor Johansson från Västerbottens museum en inventering av snöfält på Norra Storfjället vid Hemavan. Även museets fotograf Petter Engman följde med för att dokumentera arkeologernas arbete, bland annat med hjälp av drönare. Syftet med inventeringen var att försöka hitta förhistoriska fynd som smält fram ur snöfälten, speciellt med tanke på årets varma sommar.

Det tar flera timmar att gå upp till snöfälten, som ligger cirka 1100 meter över havet, och därför användes helikopter den första biten. Egentligen skulle sällskapet åkt helikopter ända upp till snöfälten, men då dagen bjöd på låga moln, dis och dimma så kunde helikoptern inte åka ända upp. Därför vidtog en 2,5 timme lång vandring upp mot snöfälten. På grund av det dåliga vädret, gick det inte att se så värst mycket i dimman och det var svårt att orientera sig. Det var endast med handdatorns hjälp (med inbyggd Gps) som sällskapet kunde hitta fram till de högt belägna snöfälten.

Vid inventeringen påträffades tyvärr inga förhistoriska fynd, men arkeologerna hittade två renhorn som förhoppningsvis är flera tusen år gamla. Vid en liknande tur 2014 påträffades också renhorn som var närmade 2 000 år gamla.

Fotografen Petter Engman startar drönaren vid snölegan.

Sarjesnäset, Storumans kommun

Storumans kommun planerar att bygga nya bostäder vid Sarjesnäset, norr om Luspviken i sjön Storuman. Längs med strandkanten finns fem boplatser och två fyndplatser registrerade. Där har eldstäder, eldpåverkade stenar, en skrapa och avslag (restprodukter från redskapstillverkning) tidigare påträffats. För att undersöka om det fanns ytterligare fornlämningar inom området för den planerade bebyggelsen, genomförde arkeologer från Västerbottens museum en arkeologisk utredning i månadsskiftet maj/juni 2017. I samband med utredningen togs ett flertal sökschakt upp med grävmaskin, men inga nya boplatser påträffades.

För att arkeologerna skulle kunna avgöra hur stora boplatserna var, genomfördes den arkeologiska utredningen när det var lågvatten. Vid besiktningen av de redan kända boplatserna påträffades ytterligare föremål längs stranden, både mellan och utanför fornlämningarna. Majoriteten av föremålen bestod av avslag i olika stenmaterial. Regleringen av sjön Storuman gör att vattenståndet hela tiden förändras. Därför är det svårt att avgöra om de upphittade föremålen framkom på det ställe där de en gång tappades/slängdes eller om fynden transporterats till platsen med vatten och is.

Lågvatten i sjön Storuman

Bullmark, Umeå kommun

Umeå kommun planerar att bygga en ny skola i Bullmark och i området för den planerade skolan ligger en fornlämning som utgörs av en gårdstomt. Gårdstomten har enligt historiska kartor varit bebyggd från slutet av 1600-talet och in på 1900-talet. Eftersom det planerade skolbygget kommer att påverka gårdstomten, genomförde arkeologer från Västerbottens museum en förundersökning av fornlämningen under hösten år 2017.

Inom gårdstomten fanns en sedan tidigare känd husgrund. Vid förundersökningen påträffades dessutom två ässjor (som utgjorde spåren efter en smedja), en eventuell husgrund, en oregelbunden konstruktion, en sotfärgning samt två stenkoncentrationer.

Vid förundersökningen framkom även en hel del fynd såsom porslin, glas (exempelvis flaskglas, fönsterglas och glas från en medicinflaska), bränd lera, keramik (b la. från en liten trefotsgryta), kritpipsfragment, rödgods, flintgods, stengods, tegel, obrända och brända ben, slagg, hästskosömmar, spik, ett beslag med textilrester av hampa/lin, järn- och metallföremål, en vigselring av guld (med inskriptionen: Alfred & Ellen 15/10 1899) mm. Fyndens tillverknings- och användningsperiod sträckte sig från 1600-talet och fram till 1900-talet, vilket överensstämde med brukningstiden för bytomten.
Undersökningarna kommer att fortsätta under 2019.

Vigselring hittad i Bullmark