Menu

Vad säger lagen?

Gravrösen, forntida boplatser, fångstgropar, tomtningar, kokgropar, milstenar, sedan länge övergivna bosättningar, stalotomter – allt detta och mycket mer är fornlämningar i lagens mening.
Samhällets målsättning är att för framtiden bevara de lämningar efter äldre mänsklig verksamhet som ännu finns kvar i landskapet. Därför har fornlämningar ett starkt lagskydd. Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet.

För att en lämning ska vara automatiskt skyddad enligt kulturmiljölagen behöver den uppfylla tre rekvisit. Den ska vara en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom vara tillkommen före år 1850, eller i fråga om fartygslämning, förlist före 1850.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts. Kända fornlämningar finns i Riksantikvarieämbetets register över forn- och kulturlämningar. Länsstyrelsen kan dock i det enskilda fallet besluta om att fornlämningsförklara en yngre lämning om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

Kontakta Länsstyrelsen om du

•planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
•har hittat ett fornfynd
•vill använda en metallsökare
•upptäcker en skada på en fornlämning
•vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska

•bygga ett hus
•anlägga en väg
•gräva ned en kabel
•anlägga en plantering.
I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Ansöka om tillstånd

Fyll i blanketten och skicka in din ansökan i god tid innan det planerade arbetet är tänkt att starta. En ansökan ska innehålla uppgifter om:

vilket arbete du planerar
hur stort markområde som kommer att påverkas (exempel: 10 x 20 meter stort och 1,0 meter djupt)
vem som är fastighetsägare
fastighetsbeteckning
Du behöver också bifoga en översiktskarta och en detaljerad karta som visar vilket markområde som påverkas. Kartorna kan du göra med hjälp av Länsstyrelsens karttjänst.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att

•rubba
•ta bort
•gräva ut
•täcka över
•ändra eller skada en fornlämning.
Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Förhistoriska boplatser ligger ofta vid dagens sjöstränder.

Fornlämningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden som hanteras av olika myndigheter och som har koppling till skog. E-tjänsten är gemensam mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till Länsstyrelsens ansvarsområden:

•Fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av väg
•Markavvattning i skogsmark

Har du hittat ett fornfynd?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Bronsring från Lappviken, Byske socken

Vad säger kulturmiljölagen om fornfynd?

Ett fornfynd är ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och kan antas vara från någon tid före 1850. I Kulturmiljölagen står det att staten har rätt att lösa in fornfynd som

•helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar
•består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

INGREPP I FORNLÄMNING ELLER FORNLÄMNINGSOMRÅDE

12 § I samband med en exploatering kan Länsstyrelsen i vissa fall medge undantag från bevarandekravet. Sammantaget ska då det allmänna intresset att exploateringen kan genomföras vara större än intresset att bevara fornlämningen.

13 § Tillstånd till ingrepp i fornlämning söks hos Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen ger tillstånd till borttagning eller annat ingrepp i fornlämningen är detta vanligen förenat med vissa villkor.

Profil av en rund kokgrop

ARKEOLOGISK UTREDNING

11 § När ett arbetsföretag berör ett större markområde kan Länsstyrelsen besluta om en arkeologisk utredning. Utredningen behövs för att Länsstyrelsen över huvud taget ska kunna ta ställning till om det finns antikvariska hinder (det vill säga fornlämningar) för arbetsföretaget.

En arkeologisk utredning bekostas av exploatören. Utredningen kan bestå av kartstudier, fältbesiktning, provgropar, fosfatkartering och schaktdragningar för att finna eventuella fornlämningar.

Om fornlämningar påträffas är utredningen ett underlag som gör det möjligt för exploatören att undvika dessa i den fortsatta planeringen av arbetsföretaget. Om exploatören vill söka tillstånd till ingrepp i en påträffad fornlämning fungerar utredningen som ett underlag för Länsstyrelsens ställningstagande i frågan.

ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

13 § När en känd fornlämning berörs av ett arbetsföretag kan Länsstyrelsen behöva ett bättre beslutsunderlag för att bedöma fornlämningens värde i förhållande till det ingrepp som planeras. Ett sådant underlag, med alla tillgängliga fakta om fornlämningen, kan också vara värdefullt i en fortsatt dokumentation av fornlämningen i fråga.
Den typ av undersökning som Länsstyrelsen beslutar om i ett sådant fall kallas förundersökning. När förundersökningen gett besked om fornlämningens art, innehåll och utsträckning meddelas exploatören om fornlämningen ska bevaras eller kan tas bort, med eller utan vidare arkeologisk dokumentation.

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING/SLUTUNDERSÖKNING

12 § Om Länsstyrelsen tillåter att en fornlämning kan tas bort beslutas om en undersökning/slutundersökning. Den ska tillvarata så mycket relevant information som möjligt om fornlämningen. Omfattningen av en slutundersökning beror på fornlämningens art och innehåll samt dess vetenskapliga betydelse.
14 § Vid en förundersökning och undersökning står exploatören för kostnaderna. Undantag kan göras om det i förundersökningen visar sig att fornlämning inte berörs eller om Länsstyrelsen inte tillåter fortsatt ingrepp.

Länsstyrelsen i Västerbottens län beslutar om länets fornlämningar.
Se även: Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. – Svensk författningssamling.

Fornlämningar som syns i terrängen markeras på den digitala fastighetskartan med ett run-R. Ibland kan det vara svårt att avgränsa en fornlämning, till exempel en boplats under mark, då markeras området med ett run-R inom parentes.