Menu

Allmänt

George, Ola. 2017.
Kaptensdalen – en rituell våtmark under järnåldern. Arkeologi i norr 16: 111-134. Umeå 2017.

Palmbo, Frida. 2017.
Öberget – nya rön om boplatsgropar i klapper. Arkeologi i norr 16: 1-24. Umeå 2017.

Ramqvist, Per. H. 2017.
Om äldre gravskick i det norrländska kustområdet. Arkeologi i norr 16: 87-110. Umeå 2017.

Ramqvist, Per. H, Bergman, Ingela & Liedgren, Lars. 2016.
Hällmålningarna i Gaskávrre. Nordliga bilder med geometriska motiv. Arkeologi i norr 15: 1-36. Umeå 2016.

Bergman, Ingela. 2014.
Kulturarv, landskap och identitetsprocesser. Ett forskningsprojekt mitt i samhällsdebatten. Arkeologi i Norr 14: 67-80.

Brännlund, Isabelle. 2014.
Markanvändning i Vilhelmina norra sameby. Sydsamer – landskap och historia. Ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2012-2014: 116-144.

Burman, Mattias. 2014.
Medeltida kyrkor. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 47-56.

Granholm, Nina. 2014.
Örtug på Backen. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 42-43.

Granstrand, Rolf. 2014
En västerbottnisk guldålder. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 12-17.

Kuhmunen, Lasse, Olofsson, Carina & Sandén, Erik. 2014.
Att inventera kring Klimpfjäll. Sydsamer – landskap och historia. Ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2012-2014: 107-115.

Larsson, Thomas B. 2014.
Bure kloster eller inte. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 29-33.

Lundberg, Åsa. 2014.
Medeltiden – början till i dag. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 19-27.

Cocq, Coppélie, Heinerud, Jans, Larsson, Thomas. B & Lindgren-Hyvönen, Britta. 2014
Rock art in Sapmi – Images and stories. Västerbottens museum 2014.

Ramqvist, Per. H. 2014.
Om järnålderns och medeltidens bebyggelseetableringar i norr. Arkeologi i norr 14: 81-106. Umeå 2014.

Sundström, Susanne. 2014.
Prolog: Järnåldern. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 3-11.

Wadensten, Hillevi. 2014.
Hatt med historia. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 44-45.

Berg, Anki & Gustafsson, Iréne (red). 2013.
Kulturarv i Gammelskog. Kulturarvet i nordskandinaviska gammelskogar (projekt). Skogsstyrelsen, Jönköping 2013.

Granholm, Nina & Joelsson, Jeanette. 2013
Kulturmiljöer i vatten. Ett kunskapsunderlag om flottningslämningar, kraftstationer, kvarnar och sågar i Västerbottens län. Länsstyrelsen Västerbottens län. Meddelande 5, 2013.

Andersson, Berit. 2012.
Kontakt över Kvarken. Bottnisk kontakt XVI: 23-26.

Bennerhag, Carina. 2012.
Samhälle i förändring – järnålder i Norrbottens kustland. Arkeologi i norr 13: 45-74. Umeå 2012.

Bergman, Ingela. 2012.
Kulturspår i träd. Anvarat 1. Silvermuseet i Arjeplog.

George, Ola. 2012.
Neolitiska människor och svin i Ångermanland. Arkeologi i norr 13: 29-44. Umeå 2012.

Heinerud, Jans & Larsson, Thomas. B. 2012.
Allt fler hällbilder hittas – och de tycks aldrig ta slut. Populär arkeologi 2012/4: 20-24.

Huggert, Anders. 2012.
Skidspetsen från Stormyran i Bygdeträsk – ålder utifrån kol-14-datering och ornamentik. Arkeologi i Norr 13: 167-182.

Larsson, Thomas. B. 2012.
När älgen försvann för fyratusen år sedan. Populär arkeologi 2012/4: 10-12.

Larsson, T.B., Rosqvist, G., Ericsson, G. & Heinerud, J.2012.
Climate Change, Moose and Humans in Northern Sweden 4000 cal.yr BP. Journal of Northern Studies. Vol. 6 No 1:9-30.

Andersson, Berit. 2011.
Samiska härdar – en lägesanalys. Tidskriften Västerbotten 2011/1: 61- 65.

Andersson, Berit. 2011.
Samer vid kusten – metoder för synliggörande. Ett steg till på vägen. Resultat och reflektioner kring ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område åren 2008-2011: 114-121.

Barruk, Henrik. 2011.
Umesamiskan förr och nu. Tidskriften Västerbotten 2011/1: 29-35.

Norstedt, Gudrun. 2011.
Skogssamer i Lycksele lappmark. Tidskriften Västerbotten 2011/1: 25-28.

Norstedt, Gudrun. 2011.
Lappskattelanden på Geddas karta. Umeå lappmark från 1671 till 1900-talets början. Thalassa 2011. Umeå

Västerbotten genom tiderna III. Tillståndsbeskrivningen och strategin för kulturmiljöverksamheten i Västerbottens län 2007-2011. Länsstyrelsen Västerbotten, Kulturmiljö. Umeå.

Bergman, Ingela. 2010.
Finnar, lappar, renar och bönder. Om medeltida befolkningsgrupper och näringar avspeglade i ortnamn i Bottenvikens kusttrakter. Arkeologi i Norr 12:167-191. Umeå universitet. Institutionen för Idé och samhällsstudier.

Dahl, Östen, Edlund, Lars-Erik, Wastenson, Leif & Elg, Margareta (red.) 2010.
Sveriges nationalatlas. Språken i Sverige. Stockholm: Norstedts.

George, Ola. 2010.
Rösegravar och näringsfång i ny belysning. Arkeologi i norr 12: 17-38. Umeå 2010.

Larsson, Thomas. B. 2010.
Människan och älgen vid Bastuloken. En delundersökt boplatsvall från neolitikum i Västernorrland. Arkeologi i norr 12: 1-16. Umeå 2010.

Liedgren, Lars, Östlund, Lars & Josefsson, Torbjörn. 2009.
Samisk byggnadskultur – timrade kåtor och exemplet Bläckajaure. Arkeologi i norr 11: 115-144. Umeå 2009.

Huggert, Anders. 2008.
Stensättningar var bostäder. Studia Archaeologica Ostrobotniensia. Organ för Österbottniska Fornforskningssällskapet. 2008:13-27. Vasa.

Andersson, Berit. 2007.
Skog & Historia under tio år. Västerbotten 2007/2:52-57. Umeå.

Ekholm, Therese. 2007.
Förrådsgropar och kokgropar. Det osteologiska materialet från Norpan 2 i Vuollerim. D-uppsats i osteologi. Högskolan på Gotland.

Joelsson, Jeanette. 2007.
Levande skogar – ett miljömål. Västerbotten 2007/2:61-62. Umeå.

Lindgren-Hyvönen, Britta. 2007.
Förhistoriska hällbilder. Västerbotten 2007/2:17-25. Umeå.

Loeffler, David. 2007.
Norrländsk arkeologi igår, idag och i morgon. Västerbotten 2007/2:63-66. Umeå.

Lundberg, Åsa. 2007.
6000-årig ekologisk villa. Västerbotten 2007/2:9-15. Umeå.

Norstedt, Gudrun & Norstedt, Staffan. 2007.
Landskapsgränsen mellan Ångermanland Västerbotten och Åsele Lappmark. Umeå.

Nygren, Katrine. 2007.
Bevara oss väl! Västerbotten 2007/2:58-60. Umeå.

Ramqvist, Per H. 2007.
Fem Norrland: Om norrländska regioner och deras interaktion. Arkeologi i Norr 10:153-180. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier.

Rehn, Siv. 2007.
Avrättningsplatser i Västerbotten. Västerbotten 2007/4:53-62. Umeå.

Viklund, Karin. 2007.
Miljöarkeologi. Västerbotten 2007/2:46-51. Umeå.

Biörnstad, Margareta. 2006.
Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980: en studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar. Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. Stockholm.

Fossum, Birgitta 2006.
Förfädernas land. En arkeologisk studie av lämningar i Sápmi, 300 f.Kr. – 1600 e.Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 22. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier.

Karlsson, Nina. 2006.
Bosättning och resursutnyttjande: Miljöarkeologiska studier av boplatser med härdar från perioden 600-1900 e. Kr inom skogssamiskt område. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 21. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi och samiska studier.

Ryd, Yngve. 2006.
Eld. Flammor och glöd- samisk eldkonst. Värnamo.

Törnlund, Erik. 2006.
Flottningslämningar i Västerbottens län : Historisk översikt och kulturhistoriska värdekriterier. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 1 2006. Umeå.

Larsson, Thomas B. 2005.
Det var på hösten 1975 som det började – några inledande tillbakablickar. En lång historia – festskrift till Evert Baudou på 80-års dagen. Archaeology and Environment 19. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 57. Umeå.

Rathje, Lillian. 2005.
Övergången mellan vikingatid och medeltid längs västerbottenskusten. En lång historia – festskrift till Evert Baudou på 80-års dagen. Archaeology and Environment 19:363-375. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 57. Umeå.

Viklund, Karin, 2005.
Kråkbär och gravad sik – Västerbottens mångkulturella förflutna i miljöarkeologisk belysning. En lång historia- festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen. Archaeology and Environment 19:415-429. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 57. Umeå.

Grabowski, Radoslaw. 2004.
Dåtid i nutid – en studie av fornbyarnas potential som media för förmedling av arkeologisk kunskap. CD-uppsats i arkeologi, Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet.

Lindgren, Britta. 2004.
Hällbilder i Norr. UMARK 36. Arkeologisk rapport, Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Klicka för att ladda ner

Rönnbäck, Ann-Sofie. 2004
Keramik från Lill-Mosjön – en jämförande studie mellan den neolitiska keramiken från Lill-Mosjön (RAÄ 356) i Ångermanland och keramik från de tre norrländska boplatserna Hedningshällan, Mjäla och Gia. CD-uppsats i arkeologi, Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet.

Rogersdotter, Elke. 2003
En arkeologisk expedition i mammutland och tillkomsten av en oväntad fråga…. C-uppsats i arkeologi, Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå universitet.

Huggert, Anders. 2002.
I ormens tecken. Ormfigurer i den nordeuropeiska taigan. Hällbilder & hällbildernas rum. Studier i Regional Arkeologi 2: 23-33. (Red: L. Klang, B. Lindgren, P.H. Ramqvist) Mitthögskolan. Örnsköldsvik.

Huggert, Anders. 2002.
A Self-triggered Device to Catch Elk as Early as the Neolitic: A Study from an Archaeological and Ethnological Point of View. Acta Borealia 2002/2:181-188. Tromsø.

Karlsson, Anders & Sundström, Susanne. 2002.
Spår. Acta Bothniensia Occidentalis 24. Umeå.

Klang, Lennart. 2002.
Hällbilder och fornminnesinventering i Övre Norrland. Hällbilder & hällbildernas rum. Studier i Regional Arkeologi 2: 35-54. (Red: L. Klang, B. Lindgren, P.H Ramqvist). Mitthögskolan Örnsköldsvik.

Engelmark, Roger. 2001. Istidens västerbottningar. Västerbotten 2001/4:8-11. Umeå.

Joelsson, Jeanette. 2001 mfl.
Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbottens län Meddelande 2001:2 / Länsstyrelsen i Norrbottens län Rapportserie 2001:1 / Vägverket Publikation 2001:22. Umeå.

Lundberg, Åsa. 2001.
Spår från 9000 år. Västerbotten 2001/4:2-11. Umeå.

Ramqvist, Per. 2001.
Digitala och andra älgar: bidrag till dokumentationen av hällmålningar. Studier i Regional arkeologi 2001, Mitthögskolan.

Rathje, Lillian. 2001.
Bebyggelse längs kusten under bronsålder och järnålder. Västerbotten 2001/4:40-44. Umeå.

Sundström, Susanne. 2001.
Förhistoriskt skräp eller bländande hantverk. Västerbotten 2001/4:45-55. Umeå.

Huggert, Anders. 2000.
Tidigt bruk av koppar i Övre Norrland och det övriga Nordfennoskandien. Från Nasafjäll till Olden. Subarktisk gruvhantering med fokus på Västerbottensfjällen. Jernkontorets Bergshistoriska Utskott H70. Stockholm.

Hansson, Anders & Rathje, Lillian. 1999.
Den som gräver en grop åt andra. Arkeologi i norr 8/9: 23-42. Umeå 1999.

Johansson, Kerstin. 1999.
Samhörighet och gränser. En studie av samlarna och jägarnas sociala organisation i norra Fennoskandien under 1:a årtusendet f. Kr. och århundradena därefter. CD-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Karlsson, Anders m fl. 1999.
Fornvårdsprogram för Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 1, 1999. Umeå.

Lorén, Dan. 1999.
En skogsarbetarkojas bekännelser – ett försök med historisk etnoarkeologi i den norrländska storskogen. D-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Lundmark, Linda. 1999.
Identitet och kulturmöten. Röseliknande stensamlingar i Västerbottens inland. CD-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Andersson, Mattias. 1997.
Björnen sover … En social och religionsarkeologisk studie av björnklor i järnåldersgravar från Mellannorrland. CD-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Cettner, Annicka & Spansk, Örjan. 1997.
Artrika vägkanter. Vägverket Region Norr. Luleå.

Lundberg, Åsa. 1997.
Vinterbyar- ett bandsamhälles territorier i Norrlands inland 4500-2500 f.Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 8. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi.

Norberg, Erik. 1997.
Saivaara II – En studie av kvartsmaterialet från tre anläggningar och tankar kring detta. D-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Pettersson, Kristina. 1997.
De nordbottniska redskapen – En studie av deras datering och spridning. CD-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Segerström, Ulf. 1997.
Bonden i det förhistoriska Västerbotten. Västerbotten. 1997/1:38-47. Umeå.

Andersson, Berit. 1996.
Tolkning aven mesolitisk boplats med sammanfogning av avslag och bruksskadeanalys. Arkeologi i norr 6/7: 7-22. Umeå 1996.

Bergström, Tommy. 1996.
Basboplatser. En studie av definitionen i Norrland. D-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet

Falk, Lennart. 1996.
Historisk och förhistorisk kvartsbrytning i Norrland. Likheter och skillnader. Arkeologi i norr 6/7: 59-100. Umeå 1996.

Forsberg, Lars. 1996.
Forskningslinjer inom tidig samisk förhistoria. Arkeologi i norr 6/7: 165-186. Umeå 1996.

Gustafsson, Magnus. 1996.
Gamla kärl rostar aldrig. Den norrländska textilkeramikens ornamentik och datering. CD-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet

Huggert, Anders. 1996.
Early Coppper Finds in Northern Fennoscandia. Current Swedish Archaeology 4:69-82. Stockholm.

Markström, Magnus. 1996.
Skärvsten – vad är det? En experimentell studie. CD-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Mulk, Inga-Maria. 1996.
Stalotomtningar i Västerbotten. Västerbotten 1996/3:32-37. Umeå.

Nimrodsson, Linda. 1996.
De gåtfulla rödockragravarna. En studie av rödockrans användning i förhistoriska gravar. CD-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet

Rathje, Lillian. 1996.
Järnålderns kognitiva strukturer i norra Ångermanland och södra Västerbotten. Arkeologi i norr 6/7: 117-144. Umeå 1996.

Sundström, Jan. 1996.
Fjällvärlden – en kontrastrik kulturbygd. Västerbotten 1996/3:2-11. Umeå.

Wallin, Jan-Erik. 1996.
Ekonomi och bebyggelsemönster vid Övre Norrlands kustland under bronsålder och förromersk järnålder. Resultat av pollenanalyser. Arkeologi i norr 6/7: 101-116. Umeå 1996.

Wilhelmsson, Åsa. 1996.
Skifferknivar – förekomst, utbredning och användning. Praktiska och teoretiska studier kring knivar från södra Norrland. CD-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet

Baudou, Evert. 1995.
Norrlands forntid: Ett historiskt perspektiv. Viken.

Dalgård, Kristina. 1995.
Broar i Västerbottens län. En kulturhistorisk inventering. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 7, 1995. Umeå.

Eriksson, Karin, Kellgren, Ola & Sundin, Bo. (Red). 1994.
Västerbotten genom tiderna. Acta Bothniensia Occidentalis Nr 14. Skrifter i Västerbottens Kulturhistoria. Umeå.

Forsberg, Lars. 1993.
De tidigaste redskapen. Västerbotten 1993/3:124-125. Umeå.

Hedman, Sven-Donald. 1993.
Undersökningar av vikingatida och medeltida bosättningar i Lappland. Arkeologi i norr 4/5:75-91. Umeå 1993.

Lindström, Inge & Olofsson, Lena. 1993.
Maritima fornlämningar i den bottniska skärgården. Arkeologi i norr 4/5: 55-74. Umeå 1993.

Eriksson, Lisette & Bergegård, Sofia Margareta. 1992
Björned – en studie av en tidigkristen gravplats i Torsåkers sn, Ångermanland. Uppsats för C1 i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Aronsson, Kjell-Åke. 1991.
Forest Reindeer Herding A.D. 1-1800. An archaeological and palaeoecological study in Northern Sweden. Archaeology and Environment 10. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi.

Eriksson, Karin & Sundström, Jan. 1991.
Västerbotten genom tiderna. Del 1. Kulturmiljöer av riksintresse i Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 2, 1991. Umeå.

Hulthén, Birgitta. 1991.
On Ceramic Ware in Northern Scandinavia During the Neolithic Bronze and Early Iron Age. A Ceramic-Ecological Study. Archaeology and Environment 8. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi.

Runeby, Gabriel. 1991
Lågteknisk järnframställning – en presentation av tekniken. Uppsats för C1 i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi

Hallén, Ywonne & Ylinen, Tarja. 1990
Flintan i Mellannorrland. Uppsats för C1 i arkeologi. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Heinerud, Jans. 1990
Dendrogramanalys – ett studium av en kronologisk metod. Uppsats för C1 i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Lindholm, Pehr & Runeson, Henrik. 1990
Trindyxor i Norrland och Dalarna. Uppsats för C1 i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Olofsson, Lena & Lindström, Inge. 1990
Fiskelägen och tomtningar i västra Bottenvikens skärgård. Uppsats för C1 i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Sundström, Jan. 1990.
Kulturmiljövård och skogsbruk, Vilhelmina kommun. Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen. i Västerbottens län. Umeå.

Andersson, Berit. 1989.
En aktivitetsanalys av 6 bronsåldersboplatser vid Umeälven. Uppsats för C1 i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Eliasson, Laila & Joelsson, Jeanette 1989.
Knivar och spetsar. En jämförande studie av skifferföremål från Västerbottens kust- och inland. Uppsats för C1 i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Grundberg, Leif. 1989.
Kyrkesviken – korologi, kronologi, karaktär. Uppsats för C1 i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Hedman, Sven-Donald. 1989.
Samiska metalldepåer och bosättningsmönster i Lappland under vikingatid och äldre medeltid. Arkeologi i norr 2: 137-168. Umeå 1989.

Karman, Jorma. 1989. Skifferkultur i Centrala Skandinavien. Populär Arkeologi nr 2, 1989:16-23. Lund.

Lundin, Kerstin 1989.
Kokgropar i Norrbottens kust och inland. Ett försök till tolkning av kokgroparnas funktion. Uppsats för C1 i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Ramqvist, Per H. 1989.
Ångermanland, Västerbotten och Lappland. Hällristningar och hällmålningar i Sverige. (Red. S. Janson, E. Lundberg, U. Bertilsson). Forum. 1989:213-223. Stockholm.

Westerberg, Kjell. 1989
Forntida Flinta i Norrbotten och Västerbotten. Uppsats för C1 i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Viklund, Karin. 1989. Jordbrukskris i Norrland i slutet av den äldre järnåldern? Arkeologi i norr 2: 95-105. Umeå 1989.

Danielsson, Erik. 1988.
Vedanalys på träkol från järnåldershus längs Norrlandskusten. Uppsats i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Forsberg, Lars. 1988.
Bosättningsmönster vid Lule och Ume älv under bronsålder och förromersk järnålder. Arkeologi i norr 1: 51-102. Umeå 1988.

Hedvall, Gun & Nordell, Maria. 1988.
Medeltida hus och gårdar utmed Norrlandskusten – En studie av konstruktioner. Uppsats för C1 i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Wastesson, Anne. 1988.
Jordbruksredskap i Norrland under järnålder – i jämförelse med redskap från norra Norge och Finland. Uppsats för C1 i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Sandén, Erik. 1987.
Norpan 2. En rumslig analys av en stenåldersboplats vid Vuollerim, Lappland. Uppsats för C1 i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Huggert, Anders. 1986.
Något om förutsättningarna för medeltidsarkeologiska undersökningar vid norrlandskusten. Arkiv i Norrland 8:25-37. Härnösand.

Iregren, Elisabeth. 1986.
Samernas rituella björngravar. Populär Arkeologi nr 4, 1986:8-11. Lund.

Lundberg, Åsa. 1986.
Skärvstensvallar i Norrland. Studier i Norrländsk Forntid II: 81-99. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Löthman, Lars. 1986.
Skärvstensanläggningar i södra Lappland. Studier i Norrländsk Forntid II: 37-46. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Melander, Jan. 1986.
Torkugnar. Studier i Norrländsk Forntid II: 106-118. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Nyberg, Daga. 1986.
Var det samernas förfäder som skapade stenålderns veidekonst? Uppsats för C1 i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Rydström, Gunhild. 1986.
Sovplatser i skärvstensvallar. Studier i Norrländsk Forntid II: 100-105. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå

Spång, Lars Göran. 1986.
Stenåldersboplatsen. Studier i Norrländsk Forntid II: 47-80. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå

Viklund, Karin. 1986.
Jordbruket i Norrland under järnålder och tidig medeltid. Uppsats för C1 i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Bertvall, Cecilia. 1985.
En studie av flintdepåerna i Västerbotten. Uppsats för C1 i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Fjellström, Phebe. 1985.
Samernas samhälle i tradition och nutid. Värnamo 1985.

Karlsson, Anders. 1985.
Möte med forntiden – utvärdering av två arkeologiska basutställningar. Uppsats för C1 i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Spång, Lars Göran. 1985.
Det som döljs i skog kommer upp med plog. Västerbotten 1985/2:105-112. Umeå.

Huggert, Anders. 1984.
Flint also came from the East – A contribution to the knowledge of Upper Norrlands Prehistory. Archaeology and Environment 2:57-74. University of Umeå, Department of Archaeology. Umeå.

Linderholm, Johan. 1984.
Husgrundsundersökning med fosfatanalys. Uppsats för C1 i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Wahl, Hannu-Matti. 1984.
Sär-2 asbestkeramiken i Finska Lappland – med utblick över norra Norrland. Uppsats för C1 i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Boberg, Kurt & Öhman, Alf. 1983.
Vrak och sjöolyckor vid Västerbottens kust. Acta Bothniensia occidentalis, Västerbottens läns hembygdsförening. Umeå.

Kulturhistoriska miljöer vid Vindelälven. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 6, 1983. Umeå.

Spång, Lars Göran. 1983.
Egen härd….. Västerbotten 1983/2:66-74. Umeå.

Aronsson Kjell-Åke. 1981.
Befolkning, bosättning och vildrensjakt i norra Norrlands inland. Uppsats för C1 i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Backe-Högberg, Margareta. 1981.
Invandring – inre utveckling i mellersta Norrland? Ett studium av gravmaterial i tre områden. Uppsats för C1 i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Spång, Lars Göran. 1981.
Fångstgropar-lämningar efter forntida älgkonst. Västerbotten 1981/4:282-290. Umeå.

Forsberg, Lars. Loeffler, David. Lundberg, Åsa. 1977.
Produktivkrafternas utveckling inom den norrländska fångstkulturen. Uppsats för C1 i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Westfal, Ulf. 1976.
Hur har man i nordisk arkeologi bestämt att artefakter och fasta fornlämningar tillhört samiska folkgrupper? Uppsats för C1 i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Umeå universitet, Institutionen för arkeologi.

Zachrisson, Inger. & Iregren, Elisabeth. 1974.
Lappish bear graves in Northern Sweden. An archaeological and osteological study. (Early Norrland 5). KVHAA. Stockholm.

Boberg, Kurt. 1973.
Västerbottnisk skeppslista. ACTA BOTHNIENSIA OCCIDENTALIS Skrifter i västerbottnisk kulturhistoria 3. Västerbottens läns hembygdsförening.

Johansson, Tomas. 1973.
Försök med pilspetsar. Västerbotten 1973/1:1-26. Umeå.

Lassila, Mauno. 1972.
Vägarna inom Västerbottens län: Kommunikationernas utveckling mot bakgrund av befolkning och näringsliv. Umeå.

Ruong, Israel. 1969.
Samerna i historien och nutiden. Stockholm.

Janson, Sverker & Hvarfner, Harald. 1960.
Från norrlandsälvar och fjällsjöar. Riksantikvarieämbetets kulturhistoriska undersökningar i samband med kraftverksbyggen och sjöregleringar. Stockholm.

Serning, Inga. 1960.
Övre Norrlands järnålder. Skrifter utgivna av vetenskapliga biblioteket i Umeå 4.

Manker, Ernst. 1953.
En björngrav i Vapstdalen. Västerbotten 1953:23- 40. Umeå.

Jirlow, Ragnar. 1927.
Boskapsskötsel i Västerbottens län. Avskrift av manuskript i ULMA, (ULMA= Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). acc.nr 11405, daterat 1927, accederat 1937. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Jirlow, Ragnar. 1927.
Jordbruk i Västerbottens län. Avskrift av manuskript i ULMA, (ULMA= Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). acc.nr 11404, daterat 1927, accederat 1927. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Jirlow, Ragnar. 1927.
Säljakt och fiske i Västerbottens län. Avskrift av manuskript i ULMA, (ULMA= Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). acc.nr 11406, daterat 1927, accederat 1937. (Förvaras i Västerbottens museums arkiv).

Drake, Sigrid.1918.
Västerbottenslapparna under förra hälften av 1800-talet: etnografiska studier. Diss. Uppsala Universitet.

Dahlbäck, Sigurd. 1917
N.J. Ekdahld manuskripter hos KVHAA med bilagor, om resor 1827-30 i Norrland, så långt de angå. NORRBOTTENS OCH VÄSTERBOTTENS LANDSKAP. Klicka för att ladda ner