Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Kulturreservat

Flygbild över Atoklimpen

Kulturreservat

Kulturreservat är en skyddsform. I Västerbottens län finns två kulturreservat. Det är Rörträsk silängar i Norsjö kommun och den samiska kulturmiljön Atoklimpen i Tärna socken, Storumans kommun.

Det är kulturmiljön som är det huvudsakliga skälet till att området skyddas. Vissa kulturmiljöer behöver nyttjas för att upprätthållas och bevaras medan andra främst behöver fredas från påverkan.

Syftet med att inrätta reservat är att lyfta fram, tillgängliggöra och informera om de kulturhistoriska värdena, för att visa hur människan genom historien nyttjat landskapet och hur vårt moderna markutnyttjande vuxit fram.

Beslut att bilda kulturreservat fattas av länsstyrelse eller kommun. Beslutet ska bland annat innehålla föreskrifter och skötselplan. Skyddade områden förvaltas normalt av den länsstyrelse eller kommun som beslutat om skyddet.

Riksantikvarieämbetet har det huvudsakliga kostnadsansvaret. Kommunerna ansvarar för kostnaderna för de reservat som de själva bildar. Markägare och nyttjanderättshavare har i vissa fall rätt till ersättning.

Atoklimpen

Kulturreservatet Atoklimpen i Storumans kommun visar en samisk kulturmiljö, ett heligt fjäll med stora mängder samiska lämningar från olika tider. Det är först och främst den sydsamiska renskötarkulturen som satt sin prägel på kulturlandskapet men här finns också lämningar efter nordsamer.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

 

Akvedukt, Rörträsk silängar

Rörträsk silängar i Norsjö kommun är ett kulturreservat som visar hur ett intensivt ängsbruk kunde bedrivas för ungefär hundra år sedan. För att silängarna ska kunna bevaras sker översilning och slåtter vid samma tidpunkt och med samma metoder som förr.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida.