Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Fornlämningstyper

Fornlämningstyper

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet under forna tider. De har tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergivna. De lämningar som betraktas som fornlämningar omfattas av kulturminneslagen.

I Västerbottens län finns många olika typer av fornlämningar. Vissa är typiska för kustområdet andra är vanliga i inlandet eller i fjällen. Det finns också fornlämningskategorier som är spridda över hela länet. Här presenteras de flesta av de fornlämningstyper som förekommer i vår region. Klicka på orden för att få en beskrivning i text och bild. Vill Du veta var de olika fornlämningarna påträffats kan Du söka i: Riksantikvarieämbetets Fornsök

Avrättningsplats
Begravningsplats
Begravningsplats enstaka
Bengömma
Björngrav
Boplats
Boplatsgrop
Boplatsvall
Bro - stenvalvsbro
Brott/täkt
Bytomt/Gårdstomt
Båtlänning
Dammvall
Depåfynd
Drag
Fartygs-/båtlämning
Fiskeläge
Flottningsanläggning
Fossil åker
Fångstanläggning övrig
Fångstgrop
Fäbod
Färdväg
Förvaringsanläggning
Gistgård
Gruvhål
Hamnanläggning
Hornsamling
Husgrund - historisk tid
Hägnad
Hällbild - hällmålning
Hällbild - hällristning
Härd
Kalkugn
Kokgrop
Kolningsanläggning
Kompassros/väderstreckspil
Kvarn
Kyrkstad
Kåta
Labyrint
Militär anläggning övrig
Militär mötesplats
Minnesmärke
Naturföremål/bildning med tradition
Offerplats
Plats med tradition
Rengärde
Renvall
Ristning - historisk tid
Röjningsröse
Röse
Rösning
Sjömärke
Skåre/jaktvärn
Skärvstenshög
Smideslämning
Stalotomter
Stenröjd yta
Stensättning
Stenugn
Stridsvärn
Tegelindustri
Tjärdal
Tomtning
Träindustri
Varv/slip
Viste
Vårdkase
Vägmärke